Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 873 af 16. september 2005

I medfør af § 245, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på afgørelser, der skal træffes af værdiansættelsesnævnet i medfør af § 244 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2

Forpligtelsen til at betale for nævnets afgørelser påhviler det pengeinstitut, som anmoder nævnet om at træffe afgørelse i en sag.

Stk. 2 Beregningen sker på grundlag af nævnets timeforbrug. Betalingen sker i øvrigt efter retningslinierne i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Stk. 3 Når nævnet har opgjort sit timeforbrug, fremsender Økonomi- og Erhvervsministeriet en regning til pengeinstituttet, der indbetaler beløbet til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005 og har virkning for afgørelser, der træffes efter dette tidspunkt.