14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 245

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§245 Værdiansættelsesnævnet skal bestå af 3 medlemmer. Erhvervsministeren udpeger efter aftale med skatteministeren nævnets medlemmer og suppleanter. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år.

•••

Stk. 2 Nævnets formand skal repræsentere juridisk, økonomisk eller regnskabsmæssig sagkundskab, og de øvrige medlemmer skal have en særlig ekspertise i værdiansættelse af aktiver og passiver.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betaling for nævnets afgørelser. Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser

•••

Stk. 4 Nævnet skal træffe afgørelse senest 5 dage efter, at nævnet har modtaget et fyldestgørende grundlag for en stillingtagen.

•••

Stk. 5 Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed og skal lægges til grund ved skattemyndighedernes ligning.

•••

Stk. 6 Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler for nævnets virksomhed.

•••
profile photo
Profilside