Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 33

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022

§ 33

Politiet kan foruden de tilfælde, som er nævnt i § 22, stk. 1, nr. 15-17, efter begæring videregive oplysninger fra Kriminalregisteret til en udenlandsk myndighed eller international organisation, hvis videregivelsen følger af en af Danmark indgået international aftale.