Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Registreringshindringer
§ 11

Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at kravene til registrering efter varemærkelovens § 16 er opfyldt.

Stk. 2 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ansøgningen ikke opfylder betingelserne for registrering i medfør af stk. 1, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 3 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås ansøgningen helt eller delvist.