Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Behandling af EU-varemærkers overgang til national ansøgning m.v.
§ 21

Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en anmodning fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om en EU-varemærkeansøgnings eller -registrerings overgang til en dansk ansøgning, behandles ansøgningen efter varemærkelovens § 16. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan Patent- og Varemærkestyrelsen afslå ansøgningen, når ansøgningen er indgivet under henvisning til EU-varemærkeforordningens artikel 139, stk. 1, litra a, og ansøgeren ikke har dokumenteret, at der er sket reel brug af varemærket i Danmark i overensstemmelse med varemærkelovens § 10 c.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 samt §§ 15-19 finder tilsvarende anvendelse for anmodninger om overgang til en dansk ansøgning eller en designering af Danmark i en international registrering, hvori EU er designeret, jf. varemærkelovens § 59 og EU-varemærkeforordningens artikel 202.

Stk. 4 Ved anmodninger om overgang til en dansk ansøgning efter stk. 1 og 3 anses datoen for Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af konverteringsansøgningen fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.