Bekendtgørelse angaaende Handel med og Benyttelse af Mineralvandssifoner, Patentflasker og Kasser til Transport af Øl og Mineralvande.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 487 af 21. september 1918

I Henhold til § 1 i midlertidig Lov af 7de August 1914 om Regulering af Prisen paa Levnedsmidler og Varer, jfr. Lovene af 16de November 1914 og 7de December 1917 om Straf for Overtrædelse af de ifølge fornævnte Lov trufne Foranstaltninger, fastsættes herved følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Al Handel med Øl- og Mineralvandskasser samt Ølfustager (Øltræer), der bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Fabriks Navn eller Mærke, saavelsom al Handel med Mineralvandssifoner, Patentflasker til Øl og Mineralvand og Dele af saadanne Sifoner og Flasker forbydes, herfra dog undtaget det direkte Salg fra Fabrikanterne af disse Emballagegenstande.

Stk. 2 Endvidere forbydes Opfyldelse af tidligere indgaaede Aftaler om Levering af saadanne Emballagegenstande fra andre end fra de ovennævnte Fabrikanter.

§ 2

Patentflasker og Sifoner samt Ølfustager, som bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Mineralvandsfabriks Navn eller Mærke, maa kun benyttes til Paafyldning af Øl, Mineralvand og Lemonader af vedkommende Bryggeris eller Fabriks Tilvirkning. De i § 1 omhandlede Kasser maa ligeledes kun benyttes til Transport af Bryggeriers eller Mineralvandsfabrikers fyldte eller tomme Flasker og Sifoner.

§ 3

Forsætlig Ødelæggelse eller Beskadigelse eller Forringelse af de ommeldte Sifoner, Patentflasker og Øl- og Mineralvandskasser samt Fustager forbydes.

§ 4

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. Overtrædelse straffes med Bøder eller Fængsel.