Barselsudligningsloven § 12

Denne konsoliderede version af barselsudligningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)

Lov nr. 417 af 08. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020, lov nr. 2586 af 28. december 2021 og lov nr. 1538 af 12. december 2023

Straf
§ 12

Medmindre strengere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, jf. § 2, udbetaling af kompensation, jf. § 3 a, indbetaling af bidrag, jf. §§ 4 eller 4 a, eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barselsudligningsordning, jf. § 5, stk. 2 og 3.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.