14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1295 af 31. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 2-4, § 4, stk. 1, 2 og 4, § 5, stk. 2, § 7, § 9, § 11, § 12, stk. 2, og § 14 i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med finansministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. oktober 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Satser for barselsudligningsbidrag, jf. § 1

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§1 Det årlige barselsudligningsbidrag (bidraget), jf. lovens § 4, udgør 1.225 kr. for månedslønnede og er grundlaget for beregning af satserne i bilag 1.

§2 Arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale bidrag til den lovbaserede barselsudligningsordning, Barsel.dk. Barsel.dk administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Undtaget fra bidragspligt er:

 • 1) Private arbejdsgivere, hvor alle ansatte er omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning, jf. lovens § 5, eller hvor alle ansatte er omfattet af en offentlig barselsudligningsordning.

 • 2) Offentlige arbejdsgivere.

 • 3) Private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne.

§3 Arbejdsgivere fritages for at betale bidrag til Barsel.dk for følgende lønmodtagere:

 • 1) Elever under 25 år, som er registreret i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og som arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag til, jf. lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 20, stk. 4.

 • 2) Lønmodtagere, som har en ugentlig arbejdstid på under 9 timer.

 • 3) Lønmodtagere, for hvem der ikke er bidragspligt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§4 Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget for arbejdsgivere, hvor alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk. Bidraget opkræves via Samlet Betaling, som er en fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Stk. 2 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne og indberette størrelsen af bidraget til Arbejdsgivernes Tillægspension, som herefter opkræver bidraget.

Kapitel 2

Beregning af bidrag for arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk

§5 Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders periode.

Stk. 2 Bidraget beregnes ved at dividere det indbetalte ATP-bidrag i en forudgående periode med et fuldt ATP-bidrag for et kvartal, og multiplicere dette med det fastsatte kvartalsbidrag for Barsel.dk. Det fulde ATP-bidrag for et kvartal beregnes på grundlag af bidraget for en månedslønnet, jf. § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Beregningsperioden og den tilhørende forfaldsdag er følgende:

Kvartal
Beregningsperiode (ATP-bidrag)
Forfaldsdag (Barsel.dk-bidrag)
1. kvartal
2. marts - 1. juni
1. juli
2. kvartal
2. juni - 1. sept.
1. oktober
3. kvartal
2. sept. - 1. dec.
1. januar
4. kvartal
2. dec. - 1. marts
1. april

Kapitel 3

Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk

§6 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne det samlede kvartalsvise bidrag. Bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension §§ 4 og 5.

Stk. 2 Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barselsudligningsbidrag for en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet lønmodtager.

Stk. 3 For lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1.

Stk. 4 Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2, stk. 8.

§7 Arbejdsgiveren skal indberette det samlede kvartalsvise bidrag til Barsel.dk for hver lønmodtager, jf. § 8, stk. 1. Indberetning kan ske via et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller via hjemmesiden Virk.dk.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere omfattet af barselsudligningsordningen, skal give Barsel.dk meddelelse herom i forbindelse med den kvartalsvise indberetning.

Stk. 3 En arbejdsgiver skal indberette for de elever, som arbejdsgiveren er fritaget for at indbetale bidrag for, jf. § 3, nr. 1. Bidraget skal indberettes med 0 kr.

§8 Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræver det indberettede kvartalsvise bidrag. Bidraget for 1.- 4. kvartal forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag på følgende tidspunkter:

Kvartal
Frist for indberetning af bidrag
Forfaldsdato
Sidste rettidige betalingsdag
1. kvartal
17. april
1. maj
7. maj
2. kvartal
17. juli
1. august
7. august
3. kvartal
17. oktober
1. november
7. november
4. kvartal
17. januar
1. februar
7. februar

Stk. 2 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget.

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 4 Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§9 En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og Nets få overført bidragene til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet automatisk overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Elektronisk indbetalingskort. Dette sker ved, at arbejdsgiveren tilmelder sig via sin netbank.

Stk. 4 De arbejdsgivere, der ikke er tilmeldt et lønservicebureau, der har en aftale med Nets, eller ikke har tilmeldt sig Nets Betalingsservice eller Elektronisk indbetalingskort, får tilsendt et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 5 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene. Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 4, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren via Nets få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 4

Beregning af bidrag ved en arbejdsgivers overgang til/fra en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning og ved ophør som arbejdsgiver

§10 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som tilsluttet en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal betale et forholdsmæssigt bidrag til Barsel.dk svarende til forholdet mellem perioden omfattet af Barsel.dk og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver udmeldes af en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning i løbet af et kvartal.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som omfattet både af Barsel.dk og en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal selv beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag, jf. kap. 3.

Stk. 3 Hvis en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal arbejdsgiveren betale bidrag beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.

§11 Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet til at være fuldt omfattet af Barsel.dk, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i kap. 3. Herefter beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension de kvartalsvise bidrag efter reglerne i § 5.

Stk. 2 Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet til ikke at være omfattet af Barsel.dk eller omvendt, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i kap. 3.

Stk. 3 Ved ophør eller ejerskifte i et kvartal skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale bidrag indtil ophør eller ejerskifte efter reglerne i kap. 3.

Kapitel 5

Andre bestemmelser om bidrag

§12 Arbejdsgiveren skal benytte samme CVR/SE-nummer ved indbetaling af bidrag og ved ansøgning om lønrefusion.

Stk. 2 Tilbagebetaling af bidrag og morarenter sker via NemKonto.

§13 Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

§14 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og morarenter, når særlige omstændigheder taler herfor.

§15 Krav på bidrag og morarenter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

§16 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag og morarenter.

§17 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne overskydende bidrag og morarenter i forfaldne bidrag og morarenter, samt i for meget udbetalt lønrefusion.

§18 Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidrag, morarenter og refusion, jf. lovens § 10, stk. 2.

Kapitel 6

Lønrefusion

§19 Lønrefusion udbetales til arbejdsgivere, der har udbetalt løn i situationer omfattet af §§ 20-22, og som efter barselslovens § 39 er berettiget til barselsdagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Lønrefusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og den løn, der er beregnet barselsdagpenge på baggrund af inden for et fast kroneloft på 199,28 kr. pr. time.

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønrefusion, når arbejdsgiveren er fuldt omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning, og lønmodtageren er tilsluttet denne.

Stk. 4 Såfremt der for en lønmodtager for samme dag bliver udbetalt løn fra flere arbejdsgivere med ret til lønrefusion, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til.

Stk. 5 Lønmodtagere, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag, jf. § 3, kan udløse en lønrefusion til arbejdsgiveren, jf. lovens § 2.

Stk. 6 Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner lønrefusionen på grundlag af de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter fra Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen, jf. § 28.

§20 Perioder med ret til lønrefusion før fødsel eller adoption
En arbejdsgiver har ret til lønrefusion efter § 19, hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn under orlov:

§21 Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, der er forbeholdt den ene af forældrene
En arbejdsgiver har ret til lønrefusion efter § 19, hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn under orlov:

Stk. 2 Lønrefusion efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun udbetales for en sammenhængende periode af 2 uger.

Stk. 3 Lønrefusion efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan udbetales over flere delperioder i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselslovens § 12.

Stk. 4 Ved opgørelse af refusionsperioden, når lønrefusionen efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, for hvilke den orlovsberettigede har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til dagpenge for under fuld orlov.

§22 Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, som kan deles af forældrene
En arbejdsgiver har ret til lønrefusion efter § 19, hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn under orlov til forældre, ud over de i §§ 20 og 21 nævnte perioder, i en samlet periode på 25 uger pr. fødsel eller adoption, jf. dog stk. 6.

Stk. 2 Lønrefusion efter stk. 1 kan udbetales over flere delperioder, herunder kan refusion udbetales for kortere perioder end én uge i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselslovens § 12.

Stk. 3 Ved opgørelse af lønrefusionsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en lønmodtager i en uge det antal timer, for hvilke den pågældende har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til barselsdagpenge for under fuld orlov.

Stk. 4 Retten til at få udbetalt lønrefusion ophører på det tidspunkt inden for kvartalet, hvor der samlet er ydet refusion for forældrene i 25 uger, jf. stk. 1.

Stk. 5 Såfremt begge forældre får udbetalt løn med ret til refusion på den sidste dag, hvor der er ret til lønrefusion efter stk. 1, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til.

Stk. 6 Til perioden efter stk. 1 medregnes perioder ud over de i § 22 nævnte perioder, hvor der efter barselsloven er ydet barselsdagpengerefusion til en arbejdsgiver for løn, der er udbetalt under orlov efter barnets fødsel eller efter det adopterede barns modtagelse, og perioder hvor der efter barselsloven er ydet barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende.

§23 Lønudgifter som refusionen dækker
Til lønindtægt, der kan udløse lønrefusion, jf. lovens § 2, regnes de indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 2 Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

 • 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

 • 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

 • 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

 • 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3 Lønindtægten opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4 Lønrefusionen udgør forskellen mellem det maksimale barselsdagpengebeløb pr. time, der kan udbetales efter barselslovens § 35, stk. 1, og timelønnen opgjort efter stk. 1-3 inden for kroneloftet, jf. § 19, stk. 2.

§24 Udbetaling
Arbejdsgivernes Tillægspension udbetaler kvartalets beregnede lønrefusion bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har benyttet ved indbetaling af bidrag til Barsel.dk og ved sin ansøgning til Udbetaling Danmark om barselsdagpengerefusion.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne lønrefusion i forfaldne bidrag og morarenter samt i tidligere for meget udbetalt lønrefusion.

Kapitel 7

Administration og klage

§25 Afgørelser truffet af Beskæftigelsesministeriet i medfør af loven og denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension kan inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet for ATP m.m.

§26 Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen skal senest ved udgangen af hvert kvartal videregive oplysninger om udbetaling af barselsdagpengerefusion til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder oplysninger om:

 • 1) Det ugentlige timetal, som den dagpengeberettigede er berettiget til dagpenge i.

 • 2) Hvilken bestemmelse i barselsloven, som den barselsdagpengeberettigede er berettiget til dagpenge efter.

 • 3) Det ugentlige timetal, som der er udbetalt dagpengerefusion for.

 • 4) Arbejdsgiveres indberetninger af lønoplysninger og ændringer heri.

 • 5) Barnets CPR-nummer.

§27 Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk, skal for samtlige lønmodtagere indberette CPR-nummer og koden for Barsel.dk til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk, skal for de lønmodtagere, der er omfattet af Barsel.dk, indberette CPR-nummer og koden for Barsel.dk til indkomstregistret.

§28 Efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension skal arbejdsgiveren videregive nærmere oplysninger til brug for beregning og opkrævning af bidrag og beregning og udbetaling af refusion.

§29 Administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal løbende og i elektronisk form indberette oplysninger om de arbejdsgivere, der er omfattet af den decentrale barselsudligningsordning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter retningslinjer, der er fastsat af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indberetningen vedrørende et kvartal skal indsendes inden kvartalets udløb.

Stk. 2 Indberetning af oplysninger kan tidligst få virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori oplysningerne er indberettet.

Stk. 3 Administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal endvidere efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om lønmodtagere, der er omfattet af den decentrale barselsudligningsordning.

§30 Offentlige registre skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af Barsel.dk.

§31 Arbejdsgivernes Elevrefusion skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om elever, der ikke skal betales bidrag for til Barsel.dk, jf. § 4.

§32 Udbetaling Danmark skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i § 26.

Stk. 2 Offentlige registre, Arbejdsgivernes Elevrefusion og Arbejdsmarkedets Tillægspension skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den decentrale barselsudligningsordning.

§33 Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives til ATP eller en decentral barselsudligningsordning, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning.

Kapitel 8

Tilsyn og kontrol

§34 Arbejdsmarkedets Tillægspension påser overholdelsen af lovens § 2, stk. 3, og § 4, stk. 1, samt af kroneloftet, jf. § 3, stk. 1, i loven og § 19, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

§35 For hvert regnskabsår udarbejder Arbejdsmarkedets Tillægspension et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2 Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Beskæftigelsesministeriet.

Stk. 3 Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med loven og forskrifter i henhold til loven.

Stk. 4 Årsregnskabet er offentligt tilgængeligt.

§36 Årsregnskabet for Barsel.dk skal revideres af en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension udnævner revisoren, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2 Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og revisor give Beskæftigelsesministeriet en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3 Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at vedkommende har revideret dette.

Stk. 4 Revisor har altid ret til at deltage i Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5 Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af et bestyrelsesmedlem.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§37 Den arbejdsgiver, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, indbetaling af bidrag eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barselsudligningsordning, straffes med bøde, jf. lovens § 12.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§38 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 943 af 29. august 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked ophæves.

profile photo
Profilside