Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 813 af 06. juni 2023

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 2-4, § 3 b, stk. 4, § 4, stk. 1, 2 og 4, § 4 a, stk. 3, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 9, § 11, § 12, stk. 2, og § 14, sidste pkt. i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019, som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 og lov nr. 2586 af 28. december 2021, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med finansministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Satser for barselsudligningsbidrag, jf. § 3
 • Bilag 2 Beregningsperioder og forfaldsdatoer for arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk, jf. kapitel 2
 • Bilag 3 Indberetnings- og forfaldsdatoer for arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk, jf. kapitel 3
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
§ 1

Arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale bidrag til den lovbaserede barselsudligningsordning, Barsel.dk. Barsel.dk administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Undtaget fra bidragspligt er:

 • 1) Private arbejdsgivere, hvor alle ansatte er omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning, jf. lovens § 5, eller hvor alle ansatte er omfattet af en offentlig barselsudligningsordning.

 • 2) Offentlige arbejdsgivere.

 • 3) Private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne.

§ 2

Arbejdsgivere fritages for at betale bidrag til Barsel.dk for følgende lønmodtagere:

 • 1) Elever under 25 år, som er registreret i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og som arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag til, jf. lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 20, stk. 4.

 • 2) Lønmodtagere, som har en ugentlig arbejdstid på under 9 timer.

 • 3) Lønmodtagere, for hvem der ikke er bidragspligt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 3

Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget for arbejdsgivere, hvor alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk. Bidraget opkræves via Samlet Betaling, som er en fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Stk. 2 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne og indberette størrelsen af bidraget til Barsel.dk, som herefter opkræver bidraget efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 3 Bidragssatsen i lovens § 4, stk. 2, udgør grundlaget for beregning af satserne i kapitel 2-4, jf. bilag 1.

Kapitel 2 Beregning af bidrag for arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk
§ 4

Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders periode.

Stk. 2 Bidraget beregnes ved at dividere det indbetalte ATP-bidrag i en forudgående periode med et fuldt ATP-bidrag for et kvartal, og multiplicere dette med det fastsatte kvartalsbidrag for Barsel.dk. Det fulde ATP-bidrag for et kvartal beregnes på grundlag af bidraget for en månedslønnet, jf. § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Beregningsperioden og den tilhørende forfaldsdag er angivet i bilag 2.

Kapitel 3 Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk
§ 5

Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne det samlede kvartalsvise bidrag. Bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension §§ 4 og 5.

Stk. 2 Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barselsudligningsbidrag for en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet lønmodtager.

Stk. 3 For lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1.

Stk. 4 Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2, stk. 8.

§ 6

Arbejdsgiveren skal indberette det samlede kvartalsvise bidrag til Barsel.dk for hver lønmodtager, jf. § 7, stk. 1. Indberetning kan ske via et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller via hjemmesiden Virk.dk.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere omfattet af barselsudligningsordningen, skal give Barsel.dk meddelelse herom i forbindelse med den kvartalsvise indberetning.

Stk. 3 En arbejdsgiver skal indberette for de elever, som arbejdsgiveren er fritaget for at indbetale bidrag for, jf. § 3, nr. 1. Bidraget skal indberettes med 0 kr.

§ 7

Barsel.dk opkræver det indberettede kvartalsvise bidrag. Bidraget for 1.-4. kvartal forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag, jf. tidspunkterne i bilag 3.

Stk. 2 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget.

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 4 Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Barsel.dk.

§ 8

En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og udbyderen af den digitale post-løsning få overført bidragene til Barsel.dk. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning anvist af Barsel.dk, hvorefter beløbet automatisk overføres til Barsel.dk.

Stk. 3 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Elektronisk indbetalingskort. Dette sker ved, at arbejdsgiveren tilmelder sig via sin netbank.

Stk. 4 De arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et indbetalingskort fra Barsel.dk.

Stk. 5 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene. Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 4, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Barsel.dk.

Kapitel 4 Beregning af bidrag ved en arbejdsgivers overgang til/fra en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning og ved ophør som arbejdsgiver
§ 9

En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som tilsluttet en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal betale et forholdsmæssigt bidrag til Barsel.dk svarende til forholdet mellem perioden omfattet af Barsel.dk og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver udmeldes af en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning i løbet af et kvartal.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som omfattet både af Barsel.dk og en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal selv beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag, jf. kapitel 3.

Stk. 3 Hvis en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal arbejdsgiveren betale bidrag beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.

§ 10

Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet til at være fuldt omfattet af Barsel.dk, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i kapitel 3. Herefter beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension de kvartalsvise bidrag efter reglerne i § 4.

Stk. 2 Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet til ikke at være omfattet af Barsel.dk eller omvendt, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 3 Ved ophør eller ejerskifte i et kvartal skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale bidrag indtil ophør eller ejerskifte efter reglerne i kapitel 3.

Kapitel 5 Indbetaling af bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende
§ 11

Barsel.dk sender digitalt via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse en opkrævning af bidrag efter lovens § 4 a, stk. 1, til den selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 2 Bidraget forfalder den 1. november.

Stk. 3 Falder forfaldsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 4 Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret på den selvstændigt erhvervsdrivende konto senest sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 5 Den selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at betale bidragene ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning anvist af Barsel.dk, hvorefter beløbet automatisk overføres til Barsel.dk.

Stk. 6 Selvstændigt erhvervsdrivende, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et indbetalingskort fra Barsel.dk.

Stk. 7 Selvstændigt erhvervsdrivende har ansvaret for rettidig betaling af bidraget. Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 5, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan den selvstændigt erhvervsdrivende få et nyt ved henvendelse til Barsel.dk.

Stk. 8 Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke kræve særskilt kvittering fra Barsel.dk.

Kapitel 6 Andre bestemmelser om bidrag
§ 12

Arbejdsgiveren skal benytte samme CVR/SE-nummer ved indbetaling af bidrag og ved ansøgning om lønrefusion.

Stk. 2 Selvstændigt erhvervsdrivende skal benytte sit CPR-nummer ved indbetaling af bidrag og ved ansøgning om kompensation.

Stk. 3 Tilbagebetaling af bidrag og morarenter sker via den NemKonto, der er tilknyttet det CVR/SE/CPR-nummer, som er benyttet ved indbetalingen.

§ 13

Sker indbetaling af bidrag efter lovens § 4, stk. 2 eller § 4 a, stk. 1, ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

§ 14

Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag efter § 4 og morarenter heraf, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 2 Barsel.dk kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag efter §§ 5-7 og 11 og morarenter heraf, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 15

Krav på bidrag og morarenter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

§ 16

Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter § 4 og morarenter heraf.

Stk. 2 Barsel.dk kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter §§ 5-7 og 11 og morarenter heraf.

Kapitel 7 Lønrefusion og kompensation
§ 17

Lønrefusion udbetales til arbejdsgivere, der har udbetalt løn i situationer omfattet af §§ 22-24, og som efter barselslovens § 39 er berettiget til barselsdagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Lønrefusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og den løn, der er beregnet barselsdagpenge på baggrund af inden for et fastsat kroneloft på 225,27 kr. pr. time. Udbetales der ikke fuld løn under barsel, udgør refusionen forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for det fastsatte kroneloft.

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønrefusion, når arbejdsgiveren er fuldt omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning, og lønmodtageren er tilsluttet denne.

Stk. 4 Såfremt der for en lønmodtager for samme dag bliver udbetalt løn fra flere arbejdsgivere med ret til lønrefusion, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til.

Stk. 5 Lønmodtagere, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag, jf. § 2, kan udløse en lønrefusion til arbejdsgiveren, jf. lovens § 2.

Stk. 6 Barsel.dk beregner lønrefusionen på grundlag af de oplysninger, som Barsel.dk indhenter fra Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen, jf. § 30.

§ 18

Kompensation udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende, som har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i situationer omfattet af §§ 22-24, og som opfylder betingelserne i lovens § 3 a.

Stk. 2 Kompensation udgør forskellen mellem det maksimale beløb, der udbetales pr. uge i barselsdagpenge til en selvstændigt erhvervsdrivende efter barselsloven og den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af barselsdagpenge, inden for et fastsat kroneloft på kr. 225,27.

Stk. 3 Barsel.dk beregner kompensationen på grundlag af de oplysninger, som Barsel.dk indhenter fra Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen, jf. § 30.

§ 19

En selvstændigt erhvervsdrivende, der genoptager arbejdet efter barselslovens regler med op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, forbruger tilbageværende perioder med ret til kompensation efter stk. 2-3.

Stk. 2 Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende genoptager arbejdet i en uge med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid, forbruges en fjerdedel af en uge med ret til kompensation.

Stk. 3 Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende genoptager arbejdet i en uge med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, forbruges halvdelen af en uge med ret til kompensation.

§ 20

Såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende ligeledes modtager løn under orlov fra en eller flere arbejdsgivere med ret til lønrefusion efter § 17 for samme dag, kan der kun ydes kompensation for det antal timer, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til barselsdagpenge.

§ 21

Barsel.dk udbetaler kvartalets beregnede lønrefusion bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har benyttet ved indbetaling af bidrag til Barsel.dk og ved sin ansøgning til Udbetaling Danmark om barselsdagpengerefusion.

Stk. 2 Barsel.dk udbetaler månedens beregnede kompensation bagud til den NemKonto, som er tilknyttet selvstændigt erhvervsdrivendes CPR-nummer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation efter stk. 2 foretages første gang i april 2021 med udbetaling for perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021.

Kapitel 8 Perioder med ret til lønrefusion og kompensation ved graviditet, fødsel eller adoption
§ 22

Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov efter § 17 og/eller kompensation efter § 18, jf. dog § 18, stk. 4, og § 20:

§ 23

Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov efter § 17 og/eller kompensation efter § 18, jf. dog § 17, stk. 4, og § 20:

Stk. 2 Lønrefusion og kompensation efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun udbetales for en sammenhængende periode af 2 uger.

Stk. 3 Lønrefusion og kompensation efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan udbetales over flere delperioder i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselslovens § 12.

Stk. 4 Ved opgørelse af refusionsperioden, når lønrefusionen efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, for hvilke den orlovsberettigede har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til dagpenge for under fuld orlov.

Stk. 5 Ved opgørelse af kompensationsperioden, når kompensation efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, hvori den selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til barselsdagpenge.

Stk. 6 Retten til lønrefusion og kompensation efter stk. 1, nr. 4, ydes, før der for den pågældende forælder ydes lønrefusion og kompensation efter § 24.

§ 24

Ud over de i §§ 22-23 nævnte perioder er der ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov efter § 17 og/eller kompensation efter § 18 i en samlet periode på 29 uger pr. fødsel eller adoption, jf. dog stk. 7.

Stk. 2 Lønrefusion og kompensation efter stk. 1 kan udbetales over flere delperioder, herunder kan refusion og kompensation udbetales for kortere perioder end én uge i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselslovens § 12.

Stk. 3 Ved opgørelse af lønrefusionsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en lønmodtager i en uge det antal timer, for hvilke den pågældende har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til barselsdagpenge for under fuld orlov.

Stk. 4 Ved opgørelse af kompensationsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en selvstændigt erhvervsdrivende i en uge det antal timer, hvori den selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til barselsdagpenge.

Stk. 5 Retten til at få udbetalt lønrefusion og kompensation ophører på det tidspunkt, hvor der samlet er ydet refusion og kompensation for forældrene i 29 uger, jf. stk. 1.

Stk. 6 Såfremt begge forældre får udbetalt løn med ret til refusion eller kompensation på den sidste dag, hvor der er ret til lønrefusion og kompensation efter stk. 1, deles lønrefusionen og kompensationen i forhold til det antal timer med lønrefusion og/eller kompensation, som de enkelte arbejdsforhold berettiger.

Stk. 7 Til perioden efter stk. 1 medregnes perioder ud over de i § 24 nævnte perioder, hvor der efter barselsloven er ydet barselsdagpengerefusion til en arbejdsgiver for løn, der er udbetalt under orlov efter barnets fødsel eller efter det adopterede barns modtagelse, og perioder hvor der efter barselsloven er ydet barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende.

§ 25

Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov og/eller kompensation, hvis:

 • 1) Barnet er dødfødt.

 • 2) Barnet dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen.

 • 3) Et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

Stk. 2 Der er ret til lønrefusion og/eller kompensation efter stk. 1, i perioderne omfattet af §§ 22-24, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønrefusion og/eller kompensation efter stk. 1 for mere end 26 uger, selvom der ikke måtte være udbetalt for det samlede antal uger efter §§ 22-24.

Kapitel 9 Lønudgifter som refusionen dækker
§ 26

Til lønindtægt, der kan udløse lønrefusion, jf. lovens § 2, regnes de indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 2 Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

 • 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

 • 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

 • 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

 • 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3 Lønindtægten opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4 Lønrefusionen udgør forskellen mellem det maksimale barselsdagpengebeløb pr. time, der kan udbetales efter barselslovens § 35, stk. 1, og timelønnen opgjort efter stk. 1-3 inden for kroneloftet, jf. § 17, stk. 2.

Kapitel 10 Indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed
§ 27

Som indtægt for selvstændigt erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter § 26, stk. 1 og 2, regnes for lønudgifter.

Stk. 2 Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Stk. 3 Godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes som selvstændig erhvervsindtægt.

§ 28

Personer, der opfylder betingelserne i lovens § 3 a, har ret til kompensation på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden inden for det angivne kroneloft, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2 Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår, jf. dog stk. 3. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3 En selvstændigt erhvervsdrivende, der har fået beregnet kompensation ud fra skattemyndighedernes årsopgørelse for 2020, har dog ret til at få beregnet kompensation ud for årsopgørelsen for 2019, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende anmoder Udbetaling Danmark om at få beregnet barselsdagpenge på grundlag af denne årsopgørelse senest 4 uger efter, at Udbetaling Danmark har orienteret den selvstændigt erhvervsdrivende om muligheden.

Stk. 4 Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændigt erhvervsdrivende for et helt regnskabsår ikke er indgivet anvendes i stedet:

 • 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

 • 2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Barsel.dk modtager fra Udbetaling Danmark oplysning om revisorattesteret regnskaber.

§ 29

Som beregningsgrundlag for en selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 28, stk. 1 og 2, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

 • 1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom.

 • 2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefæller.

 • 3) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter barselsudligningsloven og andre indtægter, jf. § 27, stk. 1-3.

Stk. 2 Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle anvendes årsopgørelsen oplysninger om:

 • 1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

 • 2) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter barselsudligningsloven og andre indtægter, jf. § 27, stk. 1-3.

Stk. 3 Kompensation beregnet efter stk. 1 og 2, kan ikke reguleres som følge af senere ændringer af arbejdsfortjenesten.

Stk. 4 Ved beregning af kompensation til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab.

Kapitel 11 Administration
§ 30

Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen skal senest ved udgangen af hver måned videregive oplysninger om udbetaling af barselsdagpengerefusion og udbetaling af barselsdagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, herunder oplysninger om:

 • 1) Det ugentlige timetal, som den dagpengeberettigede er berettiget til dagpenge i.

 • 2) Hvilken bestemmelse i barselsloven, som den barselsdagpengeberettigede er berettiget til dagpenge efter.

 • 3) Det ugentlige timetal, som der er udbetalt dagpengerefusion for.

 • 4) Arbejdsgiveres indberetninger af lønoplysninger og ændringer heri.

 • 5) Barnets CPR-nummer.

 • 6) Den procentvise andel, som den selvstændigt erhvervsdrivende holder orlov.

 • 7) Den beregnede timesats, som der er udbetalt barselsdagpenge for.

§ 31

Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk, skal for samtlige lønmodtagere indberette CPR-nummer og koden for Barsel.dk til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk, skal for de lønmodtagere, der er omfattet af Barsel.dk, indberette CPR-nummer og koden for Barsel.dk til indkomstregistret.

§ 32

Efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Barsel.dk skal arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende videregive nærmere oplysninger til brug for beregning og opkrævning af bidrag og beregning og udbetaling af refusion og kompensation.

§ 33

Administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal løbende og i elektronisk form indberette oplysninger om de arbejdsgivere, der er omfattet af den decentrale barselsudligningsordning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter retningslinjer, der er fastsat af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indberetningen vedrørende et kvartal skal indsendes inden kvartalets udløb. Arbejdsmarkedets Tillægspension videregiver samtidigt oplysningerne til Barsel.dk.

Stk. 2 Indberetning af oplysninger kan tidligst få virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori oplysningerne er indberettet.

Stk. 3 Administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal endvidere efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Barsel.dk udlevere oplysninger om lønmodtagere, der er omfattet af den decentrale barselsudligningsordning.

§ 34

Offentlige registre skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Barsel.dk udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af Barsel.dk.

§ 35

Arbejdsgivernes Elevrefusion skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om elever, der ikke skal betales bidrag for til Barsel.dk, jf. § 2.

§ 36

Udbetaling Danmark skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i § 30.

Stk. 2 Offentlige registre, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Barsel.dk skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den decentrale barselsudligningsordning.

§ 37

Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives til Arbejdsmarkedets Tillægspension , Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning.

Kapitel 12 Tilsyn og kontrol
§ 38

Arbejdsmarkedets Tillægspension påser overholdelsen af lovens § 2, stk. 3, og § 4, stk. 1, samt af kroneloftet, jf. lovens § 3, stk. 1 og § 3 b, stk. 2, og § 17, stk. 2, og § 18, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

§ 39

For hvert regnskabsår udarbejder Arbejdsmarkedets Tillægspension et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2 Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Beskæftigelsesministeriet.

Stk. 3 Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med loven og forskrifter i henhold til loven.

Stk. 4 Årsregnskabet er offentligt tilgængeligt.

§ 40

Årsregnskabet for Barsel.dk skal revideres af en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension udnævner revisoren, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2 Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og revisor give Beskæftigelsesministeriet en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3 Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at vedkommende har revideret dette.

Stk. 4 Revisor har altid ret til at deltage i Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5 Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af et bestyrelsesmedlem.

Kapitel 13 Bestemmelser om ikrafttrædelse og ophævelse
§ 41

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022 om barselsudligning på det private arbejdsmarked ophæves.

Stk. 3 Orlovsdage, der afholdes inden 1. juli 2023, er omfattet af bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022 om barseludligning på det private arbejdsmarked. Refusion og kompensation efter denne bekendtgørelse ydes for orlovsdage, der afholdes fra og med 1. juli 2023, forudsat at retten til refusion eller kompensation fra Barsel.dk efter § 24, stk. 1, ikke er ophørt inden denne dato.