ABR Forenklet I. Ophævelse

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)

I. Ophævelse
Klientens hæveret
§ 43

Klienten kan efter skriftligt påkrav hæve rådgivningsaftalen helt eller delvist,

  • a) hvis rådgiveren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller

  • b) hvis rådgiveren gør sig skyldig i en sådan adfærd, at rådgiveren ikke med rimelighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for klienten.

Stk. 2 Ved ophævelse er klienten eller den, der færdiggør opgaven på klientens vegne, berettiget til at benytte det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, som klienten har betalt for.

Rådgiverens hæveret
§ 44

Rådgiveren kan efter skriftligt påkrav hæve rådgivningsaftalen helt eller delvist,

  • a) hvis klienten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller

  • b) hvis klienten i øvrigt gør sig skyldig i en sådan adfærd, at det ikke med rimelighed kan fordres, at rådgiveren fortsætter sit hverv.

Fælles regler om ophævelse
§ 45

Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2 Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.