ABR Forenklet § 45

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)

Fælles regler om ophævelse
§ 45

Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2 Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.