Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 8

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

5.2.1. Indtræden i ordningen

- Side 198 -

...der opgøres et kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8. Afkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse. Er der tale om start af ny virksomhed, opgøres afkastgrundlaget på tidspunktet for virksomhedens opstart. Opgørelsestidspunktet i forbindelse med tilvalg af virksomhedsordningen første gang er altså det samme som ved opgørelsen af indskudskontoen.

Læs på Jurabibliotek5.3.1. Generelt om opgørelse af kapitalafkastgrundlaget

- Side 208 -

Afkastgrundlaget opgøres ved opstart af virksomhedsordningen som forskellen mellem virksomhedens aktiver og den gæld, som indskydes i virksomheden, jf. VSL § 8, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I VSL § 8, stk. 1, angives endvidere, at der i afkastgrundlaget fratrækkes indestående på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, og hensættelser til senere hævning opstået ved disponeringen af virksomhedens resultat, jf. VSL §§ 4 og 10.

Læs på Jurabibliotek


5.3.2. Hvilke aktiver og passiver indgår i kapitalafkastgrundlaget?

Derfor er de relevante aktiver og gældsposter – bortset fra en eventuel mellemregningskonto – allerede fastlagt. Dette fremgår underforstået af VSL § 8, stk. 2, om værdiansættelsen af aktiverne, hvor der med undtagelse af fast ejendom henvises til værdiansættelsen i forhold til indskudskontoen.

Læs på Jurabibliotek5.3.3. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved opstart

- Side 209 -

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at i VSL § 8, stk. 2, er det fastslået, at en fast ejendom ikke kan medtages til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Fast ejendom skal derfor altid medregnes til den faktiske anskaffelsessum med tillæg af senere afholdte forbedringer. For ejendomme anskaffet før 1. januar 1987 er det dog muligt at anvende...

Læs på Jurabibliotek8.4. Beskatningen

- Side 234 -

Der er krav om, at de overførte beløb – og akkumuleret over årene – skal fragå i kapitalafkastgrundlaget, jf. formuleringen af VSL § 8, stk. 1, 1. pkt.

Læs på Jurabibliotek