Vævsloven § 2

Denne konsoliderede version af vævsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Lov nr. 273 af 01. april 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014,
som ændret ved lov nr. 542 af 29. april 2015, lov nr. 285 af 29. marts 2017, lov nr. 388 af 26. april 2017, lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 478 af 26. april 2022

§ 2

Loven gælder for udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution samt import og eksport af humane væv og celler beregnet til anvendelse i den menneskelige organisme, jf. dog stk. 2 og 3. Loven gælder desuden for salg og udlevering af hospitalsfremstillede lægemidler til avanceret terapi, jf. § 10 a.

Stk. 2 For så vidt angår humane væv og celler, som indgår i industrielt fremstillede produkter, og som er omfattet af anden lovgivning, gælder alene lovens bestemmelser om udtagning og testning.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på:

  • 1) Væv og celler, der anvendes som autologt transplantat (væv og celler, der udtages og transplanteres tilbage til samme person) under samme kirurgiske indgreb.

  • 2) Blod og blodkomponenter, bortset fra stamceller, der høstes fra blod.

  • 3) Organer eller dele af organer, hvis disse er beregnet til at blive anvendt til samme formål som hele organet i den menneskelige organisme.