14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstationeringsloven § 7c

Lov om udstationering af lønmodtagere m.v. paragraf 7c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstationeringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2566 af 13. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7c Der kan gives offentlig adgang til de oplysninger, der er nævnt i § 7 a, stk. 1, nr. 1-5 og 7, og stk. 2, nr. 1-5 og 7. Der kan endvidere gives offentlig adgang til oplysninger om, hvor mange udstationerede lønmodtagere der er på et arbejdssted.
RUT-bekendtgørelsen

•••

Stk. 2 En faglig organisation, der har indgået kollektiv overenskomst med en udenlandsk virksomhed, kan, når der er indledt en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på overenskomsten, til brug for denne sag få adgang til de oplysninger, der er anmeldt efter § 7 a, stk. 1, nr. 6 og 9, og stk. 2, nr. 6 og 9, og oplysninger om, hvor mange af de anmeldte lønmodtagere der er anmeldt som socialsikret i hjemlandet efter § 7 a, stk. 1, nr. 8. Er en arbejdsgiverorganisation part i overenskomsten, har arbejdsgiverorganisationen ligeledes adgang til oplysningerne nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om faglige organisationers og arbejdsgiverorganisationers adgang til oplysninger efter stk. 2. RUT-bekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for oplysninger, der videregives efter stk. 1. I det omfang oplysningerne stammer fra CVR-registeret, skal betaling for oplysningerne og videregivelse heraf ske i overensstemmelse med reglerne i lov om Det Centrale Virksomhedsregister. RUT-bekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om offentlige myndigheders adgang til oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), når adgangen er sagligt begrundet i hensynet til overholdelsen af regler og vilkår på arbejdsmarkedet, herunder hensynet til at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, eller når adgangen i øvrigt er sagligt begrundet i samfundsmæssige hensyn. Bekendtgørelse om offentlige myndigheders adgang til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

•••
profile photo
Profilside