14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 84

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§84 Befordringsmidler, der har været anvendt til smugling eller forsøg på smugling eller til befordring af indsmuglede varer i det danske toldområde, samt befordringsmidler, der har været anvendt i forbindelse med indførsel af varer, for hvilke der i strid med § 11,stk. 1-3, samt § 11 a, er unddraget eller søgt unddraget betaling af afgifter, kan tilbageholdes af told- og skatteforvaltningen eller af politiet på told- og skatteforvaltningens vegne. Tilbageholdelsen ophører, når de told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger, der er forskyldt af ejeren eller af fører, mandskab eller andre i tjeneste på befordringsmidlet, er betalt eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i befordringsmidlet.

•••

Stk. 2 Ved overtrædelse af § 78, nr. 1-3, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, når såvel fører som befordringsmiddel er hjemmehørende i udlandet.

•••

Stk. 3 Med hensyn til de nævnte myndigheders iværksættelse af tilbageholdelsen finder retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelse kan kun ske, såfremt det er påkrævet for at sikre betaling af de nævnte beløb. Var den, der havde rådighed over befordringsmidlet under dettes benyttelse ved indsmugling m.v., uberettiget i besiddelse af det, kan tilbageholdelse ikke ske.

•••
profile photo
Profilside