Toldloven § 20

Denne konsoliderede version af toldloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1116 af 22. september 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 20

Told- og skatteforvaltningen kan uden udgift for told- og skatteforvaltningen stille særlige krav til anlæg og indretning af de i § 19 nævnte steder, hvor varer losses eller lastes, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord. Told- og skatteforvaltningen kan herunder kræve, at der uden udgift for denne stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Told- og skatteforvaltningen kan tilsvarende kræve, at der uden udgift for denne ved landfaste forbindelser mellem Danmark og udlandet stilles egnede indretninger, herunder landanlæg, til rådighed for fysisk undersøgelse af transportmidler og personer ved ind- eller udpassage af det danske toldområde.

Stk. 2 Ved oprettelse af passagerruter mellem steder i udlandet og steder i det danske toldområde samt ved godkendelse af de i § 19, stk. 1, nævnte lufthavne kan told- og skatteforvaltningen kræve, at der uden udgift for denne stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer m.v.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at der på steder, hvor varer lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord, i fornødent omfang og uden udgifter for told- og skatteforvaltningen foretages afspærringer, der ikke må passeres uden told- og skatteforvaltningens tilladelse.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan nægte at godkende en havn eller lufthavn i henhold til § 19, hvis de krav til indretninger m.v., der er nævnt i stk. 1-3, ikke opfyldes. En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for en godkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 5 Det påhviler havne og lufthavne at underrette told- og skatteforvaltningen om de ændringer i havnes eller lufthavnens drift, anlæg eller indretning, som kan være af betydning for told- og skatteforvaltningens krav til de i stk. 1 nævnte anlæg og indretninger.