Tiltalefrafaldsbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af tiltalefrafaldsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale

Bekendtgørelse nr. 792 af 18. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1957 af 10. december 2020 og bekendtgørelse nr. 730 af 18. maj 2022

§ 2

Statsadvokaterne kan, medmindre særlige omstændigheder taler imod det, frafalde tiltale i sager om:

  • 1) lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet forvaring i medfør af straffelovens § 70, og

  • 2) lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet foranstaltninger i medfør af straffelovens § 68 eller § 69.