Telefonbekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af telefonbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 179 af 31. januar 2022

§ 15

En tilladelse efter § 13, stk. 1, kan, når forholdene taler derfor, udvides til at omfatte andre medlemmer af telefonindehaverens husstand.

Stk. 2 Ved udvidelse af en tilladelse efter § 13, stk. 1, finder § 13, stk. 2-3, og § 14 tilsvarende anvendelse.