Talsmandsbekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af talsmandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 413 af 09. april 2015

§ 4

 Med henblik på forberedelse af de i § 1, stk. 2, nævnte drøftelser har en talsmand ret til kontakt med de medindsatte, den pågældende særligt repræsenterer, og, hvis der er valgt flere talsmænd i institutionen, til kontakt med de andre talsmænd, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte begrænsninger i den i stk. 1 nævnte ret, når ganske særlige forhold taler for det, herunder når

  • 1) en talsmand er udelukket fra fællesskab efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 63, eller

  • 2) to eller flere talsmænd er anbragt på hver sin afdeling i institutionen for at forhindre undvigelse.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan bestemme, at talsmænd på særlige afdelinger for negativt stærke indsatte, eller på andre afdelinger, der har til formål at afsondre de dér placerede indsatte fra de øvrige indsatte i institutionen, ikke skal have mulighed for at have kontakt med de øvrige talsmænd, herunder en fælles talsmand, i institutionen.