14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. April 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Risikovirksomheder skal regelmæssigt og mindst hvert femte år gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentet (kolonne 2-virksomheder) eller sikkerhedsrapporten (kolonne 3-virksomheder). Gennemgang og eventuel ajourføring skal desuden finde sted efter større uheld på virksomheden eller på anmodning fra risikomyndighederne eller på virksomhedens eget initiativ, når nye forhold eller ny teknologisk viden om sikkerhedsspørgsmål begrunder det, herunder viden opnået gennem analyser af uheld eller, i det omfang det er muligt, nærved-uheld og ny viden om risikovurdering. Virksomheden udarbejder på anmodning fra en risikomyndighed den ændrede udgave af sikkerhedsdokumentet eller sikkerhedsrapporten eller dele heraf, som er omtalt i § 16, stk. 3.

•••

Stk. 2 Risikovirksomheder skal regelmæssigt og mindst hvert femte år gennemgå og om nødvendigt ajourføre forebyggelsesplanen, jf. § 7, stk. 1.

•••

Stk. 3 Kolonne 3-virksomheder skal gennemgå, afprøve og om nødvendigt ajourføre den interne beredskabsplan regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år, efter aftale med risikomyndighederne.

•••

Stk. 4 Risikovirksomheden skal sende ajourført sikkerhedsdokument, sikkerhedsrapport eller dele heraf samt intern beredskabsplan til miljømyndigheden umiddelbart efter ajourføringen. Hvis gennemgangen af dokumenterne ikke har givet virksomheden anledning til ajourføring, skal virksomheden give miljømyndigheden meddelelse herom.

•••

Stk. 5 De i stk. 1 – 3 angivne minimumsfrister for gennemgang og eventuel ajourføring af henholdsvis sikkerhedsdokument, sikkerhedsrapport, forebyggelsesplan og intern beredskabsplan skal regnes fra datoen for risikovirksomhedens seneste fremsendelse af det dokument, eller for den meddelelse om, at virksomheden ikke finder anledning til ajourføring, som har ligget til grund for risikomyndighedernes afgørelse eller konklusion, jf. § 13, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside