Retsplejeloven § 902

Denne konsoliderede version af retsplejeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rettens pleje

Lov nr. 90 af 11. april 1916,
jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 04. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1621 af 26. december 2013

§ 902

Anklagemyndigheden kan kun anke, når der efter loven kan idømmes andre offentligretlige følger end bøde eller konfiskation for lovovertrædelsen, medmindre anken er til fordel for tiltalte.

Stk. 2 Tiltalte kan kun anke, når tiltalte har givet møde i byretten og er idømt

  • 1) mere end 20 dagbøder,

  • 2) en bøde på over 6.000 kr.,

  • 3) konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller

  • 4) andre offentligretlige følger.

Stk. 3 Hvis sagen er fremmet i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4, kan tiltalte anke, selv om tiltalte ikke har givet møde i byretten, hvis betingelserne i stk. 2 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 4 Afgørelser efter §§ 899 og 900 kan ikke indbringes for højere ret.