14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 126

Lov om rettens pleje paragraf 126

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§126 En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

•••

Stk. 2 En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

•••

Stk. 3 En advokat skal medvirke til, at en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten, kan deltage i den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling, jf. § 119, stk. 2, nr. 5. Advokaten skal afholde udgifterne til den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling.

•••

Stk. 4 En advokat må ikke uden for sin advokatvirksomhed i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.

•••

Stk. 5 Enhver advokat og advokatfuldmægtig skal løbende deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet. En advokat skal afholde udgifterne hertil for en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

•••

Stk. 6 Advokater, der fungerer som forsvarsadvokater i en straffesag, må ikke give gaver til deres klienter i sagen eller disses nærtstående.

•••
profile photo
Profilside