14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 34

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Mængde og areal i auktionsområder
Auktionsvinderen kan ikke få tilladelse til at indvinde en mindre samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet, medmindre

  • 1) den geologiske efterforskning har dokumenteret, at der i auktionsområdet kun er en mindre mængde råstoffer til stede af den kvalitet, som ifølge efterforskningsansøgningen var målet for efterforskningen, eller at der på grund af de geologiske forhold kun kan indvindes en mindre mængde uden uforholdsmæssige omkostninger, eller

  • 2) andre hensyn, herunder hensynet til miljøet, medfører, at der kun gives tilladelse til en mindre mængde.

•••

Stk. 2 Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at den tilladte mængde nedsættes til under den mængde, der fremgik af buddet, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. kan dokumenteres, at betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Hvis indvindingsområdet herved bliver uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde, jf. § 15, kan Miljøstyrelsen samtidig indskrænke indvindingsområdet.

•••

Stk. 3 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

•••

Stk. 4 Auktionsvinderen kan ansøge om tilladelse til at indvinde en større samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet.

•••

Stk. 5 Når der er givet indvindingstilladelse på baggrund af auktionen, kan der kun ansøges om udvidelse af mængden inden for det indvindingsområde og den eneretsperiode, som er fastsat i tilladelsen.

•••
profile photo
Profilside