Råstofbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

I medfør af § 20, stk. 6, § 20 a, stk. 5, 22, stk. 2 og 3, § 22 a, stk. 6 og 7, § 26 b, stk. 9 og 10, § 28, stk. 2, § 29, § 34, § 36 a, stk. 1 og 2, § 38 og § 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017, og § 4, stk. 4, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 5
 • Bilag 2 Krav til indberetning af efterforskningsdata, jf. § 6
 • Bilag 3 Krav til efterforskning og miljøvurdering, jf. § 8, stk. 3
 • Bilag 4 Generelle krav til udførelse af råstofindvinding, jf. § 16
 • Bilag 5 Overgangsområder, jf. § 37, stk. 1, nr. 2
 • Bilag 6 Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8
 • Bilag 7 Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52
 • Bilag 8 Område 1 – Nordlige Øresund
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. kapitel 4 i lov om råstoffer. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på materialer, der nyttiggøres, jf. § 20 b i lov om råstoffer.

Kapitel 2 Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen
Ansøgning og anmeldelse
§ 2

Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. § 20, stk. 1, i lov om råstoffer. Tilladelse meddeles af Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Efterforskning i form af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter § 20, stk. 2, nr. 2, i, i lov om råstoffer, jf. bekendtgørelsens kapitel 6, kan dog foretages uden tilladelse. Det samme gælder efterforskning med henblik på forlængelse af en gældende tilladelse til indvinding efter § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer.

Stk. 3 Efterforskning omfattet af stk. 2 skal anmeldes til Miljøstyrelsen, jf. § 3. Efterforskningen må tidligst påbegyndes 4 uger efter, at fyldestgørende anmeldelse er modtaget i Miljøstyrelsen, jf. § 3, stk. 2, og skal senest afsluttes 1 år efter, at efterforskningen måtte påbegyndes, medmindre der er indgivet fornyet anmeldelse. Påbud og forbud efter § 20, stk. 7, i lov om råstoffer i forhold til efterforskningen meddeles af Miljøstyrelsen.

§ 3

Ansøgning om tilladelse til efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter § 20, stk. 2, i lov om råstoffer og anmeldelse af efterforskning efter § 2, stk. 3, skal indgives elektronisk til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgningen eller anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Ansøgers eller anmelders navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

 • 2) Redegørelse for efterforskningens formål, herunder hvilke råstoftyper der planlægges efterforsket, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter § 20, stk. 2, nr. 1, 2, 3, eller 4, i lov om råstoffer.

 • 3) Det ansøgte efterforskningsområde:

  • a) For ansøgning eller anmeldelse i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1-3, i lov om råstoffer: Det potentielle indvindingsområde og den påvirkningszone, jf. bilag 3, fase IIA, afsnit 1, der ønskes efterforsket, indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og desuden leveret i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo. Det potentielle indvindingsområde skal afgrænses af rette linjer mellem positioner, og der skal vedlægges en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. For efterforskning med eneret efter § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer fremgår afgrænsningen af det potentielle indvindingsområde af udbudsmaterialet, jf. § 22.

  • b) For ansøgning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer: Det område, der ønskes efterforsket, indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og desuden leveret i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo. Efterforskningsområdet skal afgrænses af rette linjer mellem positioner, og der skal vedlægges en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84.

 • 4) Redegørelse for efterforskningens gennemførelse, herunder et undersøgelsesprogram for undersøgelser af enhver art, der planlægges foretaget, samt anvendt udstyr. For seismisk udstyr angives lydimpulsens frekvensinterval.

 • 5) Hvis ansøgningen eller anmeldelsen omfatter prøveboringer eller havbundsprøver, beskrives det planlagte antal boringer eller prøver, boredybde eller prøvevolumen samt den anvendte metode, herunder tekniske, sejladsmæssige og miljømæssige forhold knyttet til gennemførelsen.

 • 6) Vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande, eller om den kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 4

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger og anmeldelser efter § 3.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i § 3 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i § 3.

Krav til udførelsen af efterforskning
§ 5

Ved udførelse af geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser skal kravene i bilag 1 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af § 21, stk. 1, i lov om råstoffer eller påbud i medfør af § 20, stk. 7, i lov om råstoffer.

Indberetning af efterforskningsdata efter meddelt efterforskningstilladelse eller anmeldelse af efterforskning
§ 6

Indberetning af efterforskningsdata, herunder indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Miljøstyrelsen efter § 28, stk. 1, i lov om råstoffer, skal ske i overensstemmelse med kravene i bilag 2.

Stk. 2 Indberetning skal ske inden tre måneder efter udførelsen, jf. § 28, stk. 1, i lov om råstoffer. Indberetning skal dog være sket, før der kan ansøges om indvindingstilladelse på grundlag af efterforskningen.

Stk. 3 Tilladelsesindehaver eller den, der har anmeldt efterforskning, jf. § 2, stk. 3, skal indberette efterforskningsrapporterne til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar med henblik på vurdering af kulturværdier i området. Hvis museet anmoder om det, skal de geofysiske data fremsendes uden ugrundet ophold. Det relevante museum fremgår af efterforskningstilladelsen, eller kan oplyses af Miljøstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 7

GEUS gør indberettede råstofgeologiske data, herunder side scan sonar og bathymetriske data, offentligt tilgængelige.

Stk. 2 De råstofgeologiske data undtagen side scan sonar og bathymetriske data gøres dog ikke offentligt tilgængelige, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding, hvis ansøger samtidig med indberetningen meddeler GEUS, at der i umiddelbar forlængelse af indberetningen vil blive ansøgt om indvindingstilladelse på grundlag af de indberettede data. Dette gælder resultater samt prøvemateriale fra boringer og prøvetagning, kvalitetsundersøgelser og geofysiske undersøgelser, herunder både analoge og elektroniske. Materialet opbevares i GEUS´s arkiver og databaser med markering af, at dette ikke gøres offentligt tilgængeligt, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding.

Kapitel 3 Ansøgning om indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen
§ 8

Indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. § 20, stk. 1, i lov om råstoffer. Tilladelse meddeles af Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter § 20, stk. 2, nr. 1-3, i lov om råstoffer skal indgives elektronisk til Miljøstyrelsen.

Stk. 3 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Ansøgers navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

 • 2) Redegørelse for ansøgningens formål, herunder mængde, sammensætning og kvalitet af det råstof, der ønskes indvundet, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter § 20, stk. 2, nr. 1, 2, eller 3, i lov om råstoffer.

 • 3) Dokumentation for, at efterforskningsdata er indberettet til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. § 6, stk. 1.

 • 4) Dokumentation for, at efterforskningsrapporterne er indberettet til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar, jf. § 6, stk. 3.

 • 5) Det ansøgte indvindingsområde indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

 • 6) Oplysning om råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det ansøgte indvindingsområde. Dette skal være baseret på en geologisk efterforskning, der opfylder kravene i bilag 3.

 • 7) Angivelse af den mængde råstoffer, der ansøges om tilladelse til at indvinde i alt, og den maksimale mængde, der søges om at måtte indvinde på et år, samt hvor lang tid, der søges om tilladelse for. Hvis der allerede er givet tilladelse til indvinding af en del af den mængde, der er dokumenteret i området, jf. nr. 6, skal det dokumenteres, at det vil være muligt både at indvinde den allerede tilladte og den nu ansøgte mængde.

 • 8) Angivelse af den eller de indvindingsmetoder, der ansøges om tilladelse til at anvende, og den maksimale indvindingsdybde, der ansøges om.

 • 9) Redegørelse for baggrunden for den ansøgte afgrænsning af indvindingsområdet, herunder begrundelse for, at arealet er nødvendigt for at sikre mulighed for indvinding af den ansøgte mængde.

 • 10) Miljøundersøgelser og miljøvurdering af den ansøgte indvinding i overensstemmelse med kravene i bilag 3. For indvinding, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1 eller 3, tillige en vurdering af, om det ansøgte kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 6 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 • 11) Beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå eller nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet og andre interesser, og sikre den største og mest optimale udnyttelse af forekomsten med hensyn til mængde og kvalitet under hensyn til beskyttelsen af områdets miljømæssige og naturmæssige værdier, herunder, hvis det er relevant, indvindingsplan og overvågningsprogram. Hvis der søges om tilladelse til at udføre indvinding på en måde, som kræver afsluttende foranstaltninger eller efterbehandling, skal der foreligge en særskilt plan herfor.

 • 12) Oplysninger om anvendelse af råstofferne, markedsforhold samt råstofmæssige forhold i øvrigt, som skønnes at være af betydning i forbindelse med styrelsens vurdering, herunder oplysning om mulighederne for helt eller delvist at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensnings- og uddybningsmaterialer.

§ 9

Hvis der tidligere er indberettet resultater af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser til GEUS eller Miljøstyrelsen, kan der henvises til disse undersøgelser som en del af grundlaget for at ansøge om tilladelse til indvinding, jf. § 8, stk. 3, nr. 6 og 10. Ansøgningen skal i så fald indeholde en begrundelse for, at disse undersøgelser må antages at afspejle de aktuelle forhold. Hvis undersøgelserne ikke lever op til de krav til undersøgelser, der fremgår af bilag 3, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, at undersøgelserne på trods heraf kan anses for fyldestgørende.

§ 10

Ansøgning om indvinding i et fællesområde til råstofindvinding på samme vilkår som en gældende primær tilladelse bortset fra vilkår om vederlag, jf. § 38, stk. 2, skal alene indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 3, nr. 1, samt angivelse af navn og nummer på det fællesområde, der søges om tilladelse i, og angivelse af den gældende primære tilladelse med tilladelsesnummer og tilladelsesindehaver.

VVM
§ 11

Miljøvurderingen i henhold til § 8, stk. 3, nr. 10, skal i følgende tilfælde tillige opfylde de krav, der fremgår af § 20, jf. bilag 7, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (miljøkonsekvensrapport):

Stk. 2 For indvinding, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1 eller 3, træffer Miljøstyrelsen senest samtidig med, at tilladelse til indvinding meddeles, afgørelse om, hvorvidt indvindingen er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 2, jf. § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 3 Ansøgeren eller anmelderen kan i forbindelse med ansøgning om eller anmeldelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 3, med henblik på senere indvindingsansøgning, anmode om, at Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). I så fald skal ansøgningen om eller anmeldelsen af efterforskningen indeholde en vurdering af, om den påtænkte indvinding kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 6 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

§ 12

Hvis ansøger anmoder om det, afgiver Miljøstyrelsen, inden en ansøgning om tilladelse til indvinding indgives, en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten i henhold til § 11, stk. 1, jf. § 23 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Andre oplysningskrav
§ 13

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger efter §§ 8-11, og til brug for afgørelser efter § 11, stk. 2, og udtalelser efter § 12.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i §§ 8 og 10 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i §§ 8 og 10.

Kapitel 4 Tilladelse til indvinding og generelle krav til indvinding
§ 14

Tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, i lov om råstoffer, kan som udgangspunkt ikke gives for en længere periode end 10 år.

Stk. 2 En tilladelse til indvinding skal fastsætte den samlede maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde. Medmindre miljøvurderingen viser, at det er acceptabelt, at den samlede mængde indvindes på et år, skal tilladelsen tillige fastsætte den maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde på et år.

Stk. 3 § 39 om kontinuitetsbrud i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på tilladelser til indvinding.

Stk. 4 Tilladelse til indvinding kan ikke gives i områder omfattet af bilag 8.

§ 15

Hvis Miljøstyrelsen ud fra de geologiske oplysninger om den tilgængelige mængde råstoffer i området og oplysninger om indvindingstekniske forhold m.v. finder, at der er ansøgt om et indvindingsområde, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til den ansøgte mængde, kan styrelsen efter høring af ansøgeren indskrænke indvindingsområdet i indvindingstilladelsen.

Stk. 2 Hvis ansøgeren anmoder om det, kan Miljøstyrelsen i indvindingstilladelsen bestemme, at afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes, udskydes. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren indsende supplerende oplysninger, f.eks. fra prøvesugninger eller produktionsforsøg, til dokumentation af, at indvindingsområdet ikke er uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde. Miljøstyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes.

Stk. 3 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresendes relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

§ 16

Ved indvinding skal kravene i bilag 4 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af § 21, stk. 2, i lov om råstoffer.

Kapitel 5 Auktion
§ 17

Med henblik på opnåelse af eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område på søterritoriet eller kontinentalsoklen, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, gennemfører Miljøstyrelsen auktioner som beskrevet i dette kapitel.

Anmodning om afholdelse af auktion over et område
§ 18

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Anmodning skal indsendes elektronisk til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn, adresse og CVR-nummer på den, der anmoder om afholdelse af auktion. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

 • 2) Det område, der anmodes om afholdelse af auktion over, indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

Stk. 3 Den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligter sig hermed til at byde på auktionen og gennemføre efterforskning af området. Anmodningen skal være vedlagt sikkerhedsstillelse for gennemførelse af efterforskning, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer og bekendtgørelsens kapitel 8.

§ 19

Der kan ikke afholdes auktion over følgende områder:

 • 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding efter auktion, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt særlige råstofforsyningsbehov.

 • 2) Områder, hvor der må foretages efterforskning med henblik på indvinding i henhold til en gældende efterforskningstilladelse eller en anmeldelse efter § 2, stk. 3. og områder, hvor der er en gældende indvindingstilladelse.

 • 3) Områder, hvor der, inden indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion, af en anden er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. § 2, stk. 3, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet.

 • 4) Områder, hvor der er en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning.

 • 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer inden for det seneste år.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan indehaveren af en tilladelse til indvinding meddelt på baggrund af auktion indgive anmodning om, at der afholdes auktion over området, når der er to år eller derunder, til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde.

Stk. 3 Hvis et område indeholder delarealer, som der i henhold til stk. 1 og 2, ikke kan afholdes auktion over, giver Miljøstyrelsen den, der har indgivet anmodningen, meddelelse herom med en frist for at trække anmodningen tilbage. Hvis anmodningen ikke trækkes tilbage inden fristens udløb, afholdes der auktion over området uden det pågældende delareal. Hvis en anmodning i øvrigt ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2 eller § 18, kan Miljøstyrelsen afvise anmodningen eller give den pågældende en frist til at indgive en korrigeret anmodning.

§ 20

Oplysning om områder, for hvilke der er indgivet anmodning om afholdelse af auktion, offentliggøres først i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet, jf. § 22. Hvis der er tale om et område, som også ville kunne udlægges til fællesområde, jf. § 37, stk. 1, offentliggør Miljøstyrelsen dog hurtigst muligt oplysning om, at der er anmodet om afholdelse af auktion over området. Der kan efter offentliggørelsen, jf. 2. pkt., ikke anmodes om afholdelse af samtidig auktion over et andet område, som helt eller delvis omfatter samme areal.

Tidspunkt for afholdelse af auktion
§ 21

Miljøstyrelsen afholder auktion to gange årligt, i marts eller april og i oktober eller november.

Stk. 2 To gange årligt offentliggør Miljøstyrelsen en frist for indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på den førstkommende ordinære auktion. Fristen for at indgive anmodninger fastsættes til 4 uger. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3 Såfremt der mellem de to ordinære auktioner opstår behov for råstofindvinding, som ikke kan afvente den kommende ordinære auktion, kan Miljøstyrelsen beslutte at gennemføre en ekstraordinær auktion. En anmodning om afholdelse af ekstraordinær auktion over et område skal ledsages af en begrundet redegørelse for det opståede behov.

Stk. 4 Miljøstyrelsen afholder auktion over de områder, hvor der inden de fastsatte frister er indgivet fuldstændig anmodning om afholdelse af auktion.

Udbudsmaterialet
§ 22

Miljøstyrelsen offentliggør 4 uger før afholdelse af auktion udbudsmaterialet på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

Stk. 2 Udbudsmaterialet skal indeholde følgende:

 • 1) Kortbilag med præcis angivelse af placeringen og størrelsen af de enkelte områder, der udbydes i auktion, samt identifikationsnavnet for det enkelte område.

 • 2) Angivelse af, hvordan og inden for hvilken frist der kan stilles spørgsmål vedrørende auktionen.

 • 3) Angivelse af, hvordan bud skal afgives.

 • 4) Frist for at afgive bud.

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan bestemme, at bud skal indleveres i et digitalt system, herunder i Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

§ 23

Indtil udløbet af fristen for at afgive bud kan Miljøstyrelsen annullere auktionen ved offentliggørelse samme sted som udbudsmaterialet.

§ 24

Miljøstyrelsen offentliggør senest 7 dage før udløbet af fristen for at afgive bud indkomne spørgsmål vedrørende auktionen sammen med styrelsens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før fristen for at afgive bud, vil ikke blive besvaret. Offentliggørelse sker samme sted som udbudsmaterialet.

Stk. 2 Spørgsmål skal indgives på dansk i overensstemmelse med angivelserne i udbudsmaterialet.

Afgivelse af bud
§ 25

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion.

§ 26

Bud skal indgives til Miljøstyrelsen på den måde og inden den frist, der fremgår af det offentliggjorte udbudsmateriale. For sent afgivne bud afvises.

Stk. 2 Hvert bud skal omfatte et område.

Stk. 3 Bud skal være underskrevet. Bud, der indgives af en juridisk person, skal være underskrevet af en, der er bemyndiget til at handle på den juridiske persons vegne i dens daglige drift.

§ 27

Ethvert bud skal angives i danske kroner med to decimaler og skal bestå af følgende:

 • 1) Et produktionsvederlag pr. m3. Der kan ikke afgives bud på mindre end 2,50 kr. pr. m3, indeksreguleret efter 31. december 2011. Indeksreguleringen finder sted årligt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. Den indeksregulerede sats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 • 2) Den samlede mængde, der ønskes indvundet.

§ 28

Buddet skal for at blive taget i betragtning være ledsaget af en ansøgning om tilladelse til efterforskning udarbejdet i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2 Ansøgningen indgår ikke i evalueringen og åbnes først efter udpegning af vinder.

Stk. 3 Ved afgivelse af bud forpligter budgiver sig til at gennemføre efterforskning i overensstemmelse med den ansøgning, der er nævnt i stk. 1, og til at stille sikkerhed inden for den frist, der er fastsat i § 31, stk. 3.

Åbning af bud
§ 29

Efter udløb af frist for afgivelse af bud åbner Miljøstyrelsen alle bud på samtlige auktionsområder.

Stk. 2 Miljøstyrelsen konstaterer, om formalia og bud er i overensstemmelse med §§ 26-28. Miljøstyrelsen kan afvise bud, som ikke er i overensstemmelse hermed.

Stk. 3 Miljøstyrelsen fastslår for hvert enkelt auktionsområde rangfølgen af buddene i faldende orden efter buddenes størrelse, jf. § 30.

Udpegning af vinder
§ 30

Et auktionsområde bliver tildelt den budgiver, der har det højeste bud i området. Som højestbydende anses den budgiver, der har afgivet det højeste bud på produktionsvederlag pr. m3. Hvis det højest budte produktionsvederlag pr. m3 er budt af flere budgivere, er højestbydende den af disse budgivere, der har budt den største mængde. Miljøstyrelsen meddeler den højestbydende i hvert område, at budgiveren har vundet auktionen. Hvis der er to eller flere højestbydende i et auktionsområde, afholdes inden 4 uger ny auktion i det pågældende område mellem disse.

Stk. 2 Miljøstyrelsen meddeler de øvrige budgivere i samme område, at de ikke har vundet auktionen.

Stk. 3 Miljøstyrelsen offentliggør vinderen samt det tilbudte produktionsvederlag pr. m3 og den budte mængde. Offentliggørelsen sker på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

Stk. 4 Hvis et areal indgår i flere auktionsområder, tildeles dette areal den højestbydende i de auktionsområder, som arealet indgår i. Arealet indgår herefter kun i det område, som den højestbydende har budt på, og udgår af øvrige auktionsområder. Miljøstyrelsen meddeler i så fald vinderen af det eller de øvrige auktionsområder, at områderne ikke omfatter dette areal, med en frist for at trække buddet tilbage.

§ 31

Efter udpegning af vinderen af auktionen åbner og gennemgår Miljøstyrelsen vinderens ansøgning om tilladelse til efterforskning med henblik på at konstatere, om ansøgningen er fyldestgørende og i overensstemmelse med kravene i § 3.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan annullere udpegningen af vinderen, hvis dennes efterforskningsansøgning ikke opfylder de i § 3 fastsatte krav til ansøgningen. Miljøstyrelsen kan efter en konkret vurdering give ansøgeren mulighed for at supplere ansøgningen inden for en frist på 2 uger.

Stk. 3 Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer og bekendtgørelsens kapitel 8. Miljøstyrelsen annullerer udpegningen af vinderen, hvis denne ikke har stillet sikkerhed senest 4 uger efter at have fået meddelelse om at have vundet auktionen, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som vinderen ikke er ansvarlig for.

§ 32

Såfremt vinderens ret bortfalder på grund af mangler ved efterforskningsansøgningen eller manglende sikkerhedsstillelse, jf. § 31, stk. 2 og 3, eller fordi vinderen trækker buddet tilbage, jf. § 30, stk. 4, sidste pkt., tilbyder Miljøstyrelsen det pågældende område til den budgiver, der afgav det næsthøjeste bud. Accepterer denne budgiver tilbuddet, igangsætter Miljøstyrelsen den i § 31 beskrevne proces. Det er herefter denne budgivers bud, der gælder, mens den første vinders bud bortfalder.

Enerettens længde i auktionsområder
§ 33

Længden af en opnået eneret til efterforskning fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af tilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på som udgangspunkt ikke over 30 dage, hvor tilladelsesindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre tilladelsesindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Miljøstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som tilladelsesindehaveren ikke er ansvarlig for.

Stk. 2 Længden af en opnået eneret til indvinding fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 10 år, hvis der ikke tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område, og 5 år, hvis der tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område. Såfremt eneretten til efterforskning og fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning er fastsat til i alt mere end 1 år og 30 dage, reduceres længden af eneretten til indvinding tilsvarende, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Mængde og areal i auktionsområder
§ 34

Auktionsvinderen kan ikke få tilladelse til at indvinde en mindre samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet, medmindre

 • 1) den geologiske efterforskning har dokumenteret, at der i auktionsområdet kun er en mindre mængde råstoffer til stede af den kvalitet, som ifølge efterforskningsansøgningen var målet for efterforskningen, eller at der på grund af de geologiske forhold kun kan indvindes en mindre mængde uden uforholdsmæssige omkostninger, eller

 • 2) andre hensyn, herunder hensynet til miljøet, medfører, at der kun gives tilladelse til en mindre mængde.

Stk. 2 Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at den tilladte mængde nedsættes til under den mængde, der fremgik af buddet, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. kan dokumenteres, at betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Hvis indvindingsområdet herved bliver uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde, jf. § 15, kan Miljøstyrelsen samtidig indskrænke indvindingsområdet.

Stk. 3 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

Stk. 4 Auktionsvinderen kan ansøge om tilladelse til at indvinde en større samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet.

Stk. 5 Når der er givet indvindingstilladelse på baggrund af auktionen, kan der kun ansøges om udvidelse af mængden inden for det indvindingsområde og den eneretsperiode, som er fastsat i tilladelsen.

§ 35

Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

Stk. 2 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

Ophør af eneretten i auktionsområder
§ 36

Eneretten til et område ophører,

 • 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

 • 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 33, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer,

 • 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

 • 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Miljøstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.

Kapitel 6 Fællesområder
§ 37

Der kan indgives anmeldelse af efterforskning, jf. § 2, stk. 3, og ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer i følgende områder:

Stk. 2 Der kan dog ikke indgives anmeldelse af efterforskning eller ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, i følgende områder:

 • 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt andre særlige råstofforsyningsbehov.

 • 2) Områder, hvor der må foretages efterforskning med henblik på indvinding i henhold til en gældende efterforskningstilladelse med eneret eller en gældende indvindingstilladelse med eneret.

 • 3) Områder, hvor der, inden den pågældende anmeldelse eller ansøgning blev indgivet, af en anden er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse i henhold til § 20, stk. 1, nr. 1 eller 3, i lov om råstoffer, som endnu ikke er færdigbehandlet, eller er indgivet anmodning om auktion, jf. § 18.

 • 4) Områder, hvor der er en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning.

Stk. 3 Indehaveren af en eneret erhvervet efter auktion kan uanset stk. 1, nr. 3, indgive anmeldelse af efterforskning, jf. § 2, stk. 3, og ansøge om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, når der er to år eller derunder, til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde.

§ 38

Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, betegnes fællesområder.

Stk. 2 Enhver kan søge om tilladelse til at indvinde i et fællesområde på samme vilkår som en gældende tilladelse til indvinding i området (herefter benævnt primær tilladelse), bortset fra vilkår om vederlag. Tilladelsens længde fastsættes således, at tilladelsen bortfalder samtidig med den primære tilladelse.

Stk. 3 Den mængde, der er tilladt indvundet i den primære tilladelse, er tilgængelig for alle, der har fået tilladelse til indvinding på samme vilkår.

Stk. 4 Alle de tilladelser, der er meddelt på samme vilkår, bortfalder, hvis hele den tilladte mængde er indvundet, eller hvis den primære tilladelse tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer.

§ 39

Der kan ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, på andre vilkår end i en gældende tilladelse til indvinding i det pågældende fællesområde, hvis den ansøgte tilladelse først skal gælde, når den eller de gældende tilladelser er ophørt, eller det i ansøgningen dokumenteres, at den ansøgte indvinding ikke kan foretages under en gældende tilladelse.

§ 40

Miljøstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside en oversigt over fællesområder og de primære tilladelser, der gælder i områderne.

Stk. 2 Miljøstyrelsen oplyser kvartalsvis på styrelsens hjemmeside om størrelsen af den tilbageværende tilladte mængde i de enkelte områder. For områder, hvor der sker hyppigere indberetning af indvundne mængder, jf. § 41, sender Miljøstyrelsen i perioderne mellem opdatering af hjemmesiden efter behov oplysninger om den tilbageværende tilladte mængde til de berørte tilladelsesindehavere.

§ 41

Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at indvundne mængder i et fællesområde skal indberettes hyppigere end det, der er fastsat i § 52.

§ 42

En tilladelsesindehaver skal give meddelelse herom til Miljøstyrelsen, hvis den pågældende agter inden for de næste tre måneder at indvinde mere end 50 % af den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige tilladte mængde i et fællesområde.

Stk. 2 En tilladelsesindehaver skal straks give Miljøstyrelsen meddelelse herom, hvis den pågældende har indvundet hele den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et fællesområde.

Kapitel 7 Bygherreområder
§ 43

Der kan ikke gives tilladelse til efterforskning og indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer i følgende områder:

 • 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt andre særlige råstofforsyningsbehov.

 • 2) Områder, hvor der må foretages efterforskning med henblik på indvinding i henhold til en gældende efterforskningstilladelse eller en anmeldelse efter § 2, stk. 3, og områder, hvor der er en gældende indvindingstilladelse.

 • 3) Områder, hvor der, inden den pågældende ansøgning blev indgivet, af en anden er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. § 2, stk. 3, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet, eller er indgivet anmodning om auktion, jf. § 18.

 • 4) Områder, hvor der er en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning.

 • 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer inden for det seneste år.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, 3 og 5, kan der søges om tilladelse i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer i fællesområder eller områder, hvor der er foretaget en anmeldelse efter § 2, stk. 3, hvis der er tale om indvinding til brug for projekter af væsentlig samfundsmæssig interesse, og der ikke kan findes egnede råstoffer andre steder, eller kun i en sådan afstand, at det ville medføre en uforholdsmæssigt stor forøgelse af omkostningerne til projektet.

Stk. 3 Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer betegnes bygherreområder.

§ 44

Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer. Hvis der ikke er stillet sikkerhed senest en måned efter, at Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen, kan Miljøstyrelsen meddele ansøger, at ansøgningen anses for bortfaldet, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som ansøgeren ikke er ansvarlig for.

§ 45

Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

Stk. 2 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresendes relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

Enerettens længde i bygherreområder
§ 46

Længden af en opnået eneret til efterforskning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer fastsættes på baggrund af en konkret vurdering, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på ikke over 30 dage, hvor eneretsindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning, eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre eneretsindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Miljøstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding.

Stk. 2 Længden af en opnået eneret til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, ud fra det formål, som den ansøgte indvinding har, dog som udgangspunkt ikke over 10 år.

Ophør af eneretten i bygherreområder
§ 47

Eneretten til et område ophører,

 • 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

 • 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 46, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer,

 • 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

 • 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Miljøstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.

Kapitel 8 Sikkerhedsstillelse og bod for manglende efterforskning
§ 48

Sikkerhed for gennemførelse af efterforskning i henhold til § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer, beregnes på grundlag af arealet af det potentielle indvindingsområde, jf. § 3, stk. 2, nr. 3. litra a, og udgør følgende:

 • 1) For arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase IA og IB: 25.000 kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst 300.000 kr.

 • 2) For arealer, hvor der allerede er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase IA og IB: 10.000 kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst 100.000 kr.

Stk. 2 Beløbene i stk. 1 indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2015 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

§ 49

Sikkerhed, jf. § 48, skal stilles i form af børsnoterede obligationer, kontante indskud, garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab eller anden lige så betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke.

Stk. 2 Betingelserne for udbetaling af den stillede sikkerhed skal være udformet i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte sikkerhed administreres af SKAT.

§ 50

Sikkerhed stillet af den, der har anmodet om auktion over et område, bortfalder, hvis auktionen er blevet vundet af en anden, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

Stk. 2 I øvrigt bortfalder den stillede sikkerhed, når Miljøstyrelsen har konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Der er foretaget fuld geologisk og miljømæssig efterforskning inden udløbet af efterforskningstilladelsen, og data samt fyldestgørende efterforskningsrapporter er indsendt til myndighederne i overensstemmelse med reglerne i § 6.

 • 2) Den pågældende har lovligt opgivet området eller en del af området uden at foretage fuld geologisk og miljømæssig efterforskning og meddelt dette til Miljøstyrelsen inden udløbet af efterforskningstilladelsen. Et område eller en del af et område kan lovligt opgives i følgende tilfælde:

  • a) Hvis der fremkommer nye oplysninger om forhold, som kan medføre, at der ikke eller kun med væsentlige begrænsninger vil kunne opnås ret til indvinding af råstoffer, og eneretsindehaveren eller den, der har anmodet om auktion over et område, derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre efterforskning eller uden at gennemføre den fuldt ud.

  • b) Hvis eneretsindehaveren ud fra en delvist gennemført efterforskning, som mindst omfatter gennemførelse i hele området af en af faserne IA, IB, IIA eller IIB, jf. bilag 3, dokumenterer, at der ikke er den ønskede råstoftype i området, at råstofferne på grund af de geologiske forhold ikke kan indvindes rentabelt, eller at de ønskede råstoffer kan indvindes fra en mindre del af arealet, og derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre den resterende efterforskning.

Bod for manglende efterforskning
§ 51

Hvis betingelserne for bortfald af sikkerhedsstillelsen ikke opfyldes inden for de fastsatte frister, skal den pågældende betale et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen som bod til Miljøstyrelsen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan skønsmæssigt nedsætte størrelsen af en bod i henhold til stk. 1, hvis den pågældende har gennemført efterforskningen delvist. I så fald bortfalder den resterende del af den stillede sikkerhed.

Kapitel 9 Indberetning af indvindingsdata efter meddelt indvindingstilladelse efter § 20, stk. 2, nr. 1-3, i lov om råstoffer
§ 52

Tilladelsesindehaver skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om indvindingen i det pågældende kvartal til Miljøstyrelsen i et af styrelsen fastlagt format. Der skal mindst indberettes følgende oplysninger for hver skibslast:

 • 1) Dato.

 • 2) Tilladelsesnummer.

 • 3) Lastnummer.

 • 4) Indvindingsområde.

 • 5) Indvindingsposition i grader og decimalminutter, WGS84.

 • 6) Råstoftype, jf. bilag 7.

 • 7) Indvindingsmængden opgjort som råstoffets volumen i lasten.

 • 8) Lossested.

 • 9) Oplysninger om indvindingsfartøj (navn og kendingsbogstaver).

 • 10) Vanddybde på indvindingspositionen.

 • 11) Maksimal sugedybde.

 • 12) Indvindingsmetode.

§ 53

Indvundne mængder, som tidligere er meddelt Miljøstyrelsen i henhold til § 42, stk. 2, eller i henhold til et påbud i henhold til § 41, skal også medtages i den næste indberetning i henhold til § 52.

Kapitel 10 Vederlag
Opgørelse af det årlige vederlag for indvinding af råstoffer
§ 54

Miljøstyrelsen opgør en gang årligt det samlede årlige vederlag, som en indehaver af en tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen efter § 20, stk. 2, nr. 1-3, i lov om råstoffer skal betale i henhold til § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer.

Stk. 2 Som en del af beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte samlede årlige betaling indgår mængden af indvundne råstoffer i m3, jf. § 52.

Beregning af vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion
§ 55

Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et indvindingsområde med eneret meddelt efter auktion beregnes som summen af

 • 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

 • 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

Stk. 2 Størrelsen af produktionsvederlaget og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

Stk. 3 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1-3, i lov om råstoffer.

Stk. 4 Der skal som minimum i henhold til stk. 1, nr. 1, årligt betales for en mængde svarende til 30 % af den samlede tilladte mængde divideret med det antal år, indvindingstilladelsen gælder. Har tilladelsesindehaveren ikke i et enkelt år indvundet en mængde svarende til det betalte minimumsvederlag, kan denne mængde indvindes i de følgende år uden yderligere vederlagsbetaling. Hvis den tilladte mængde ændres i løbet af tilladelsesperioden, beregnes minimumsvederlaget for den resterende tilladelsesperiode på grundlag af den ændrede samlede tilladte mængde divideret med det antal år, tilladelsen samlet er og har været gældende.

Stk. 5 Kravet om betaling af minimumsvederlag som angivet i stk. 4 gælder, selv om der er indvundet råstoffer, der er benyttet til vederlagsfri anvendelser, jf. stk. 3.

Beregning af vederlag i indvindingsområder udlagt til fællesområder
§ 56

Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et fællesområde beregnes som det i indvindingstilladelsen i henhold til § 22 a, stk. 2, i lov om råstoffer fastsatte produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2.

Stk. 2 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1 nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1, i lov om råstoffer.

Beregning af vederlag i bygherreområder
§ 57

Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et bygherreområde, beregnes som summen af

 • 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

 • 2) det i lov om råstoffer fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

Stk. 2 Størrelsen af produktionsvederlaget fastsættes i indvindingstilladelsen i henhold til § 22 a, stk. 3, i lov om råstoffer, og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

Stk. 3 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren, eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1-3, i lov om råstoffer.

Betalingsforpligtelse
§ 58

Betaling af vederlag i henhold til § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer for indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen i henhold til indvindingstilladelse meddelt efter § 20, stk. 2, i lov om råstoffer påhviler tilladelsesindehaveren.

§ 59

Kravet på vederlag efter § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer stiftes, når den indvindingstilladelse, hvori vederlagene indgår som vilkår, bliver meddelt.

Stk. 2 Arealvederlag efter § 22 a, stk. 1 og 3, i lov om råstoffer erlægges årligt forud.

Stk. 3 Produktionsvederlag efter § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer erlægges årligt bagud.

Opkrævning af vederlag
§ 60

Opkrævning af vederlag opgjort i henhold til §§ 54-57 varetages af SKAT.

Stk. 2 Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter § 20, stk. 2, nr. 1 og 3, i lov om råstoffer sker en gang årligt, efter udløbet af det kvartal, hvori tilladelsens gyldighedsperiode er startet.

Stk. 3 Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer sker en gang årligt efter kalenderårets udløb.

Stk. 4 Hvis en tilladelse efter § 20, stk. 2, nr. 1 eller 3, i lov om råstoffer tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer eller på anmodning fra tilladelsesindehaveren, sker opkrævning af produktionsvederlag, i givet fald i form af minimumsvederlag for det pågældende år, efter udløbet af det kvartal, hvor tilladelsen ophører. Det samme gælder, hvis alle tilladelser efter § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer tilhørende samme tilladelsesindehaver tilbagekaldes.

Stk. 5 Betalingsfristen er løbende måned med tillæg af 30 dage fra den dato, der fremgår af opkrævningen. Ved fejl i opkrævningen sker korrektionen ved efteropkrævning. Der foretages ikke korrektion af allerede opkrævet arealvederlag, hvis tilladelsen efterfølgende tilbagekaldes, hele den tilladte mængde indvindes eller indvindingsarealet ændres.

Stk. 6 § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) finder anvendelse ved for sen betaling.

Indeksregulering
§ 61

Vederlagssatserne i § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2011 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 11 Forudgående høring samt underretning om og offentliggørelse af afgørelser
§ 62

Miljøstyrelsen sender anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til efterforskning, jf. § 3, i høring hos myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Stk. 2 Miljøstyrelsen foretager høring af berørte organisationer og myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen, før der afgives udtalelse som nævnt i § 12. Der skal desuden foretages offentlig høring. Offentlig høring kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside. Høringen skal opfylde kravene i § 35, stk. 2 og 4, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

§ 63

Miljøstyrelsen sender ansøgning om tilladelse til indvinding, jf. § 8, i høring hos berørte organisationer og myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen. For så vidt angår myndigheder i andre lande, foretages høring efter reglerne i § 38 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal desuden foretages offentlig høring. Offentlig høring kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2 Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes i forbindelse med høringen, og skal, uanset om ansøgningen er omfattet af § 11, stk. 1, mindst være på 30 dage.

Stk. 3 For ansøgninger, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, kan høring, jf. stk. 1, helt eller delvist undlades eller fristen for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindre end 30 dage, hvis der er tale om forlængelse af en gældende tilladelse på uændrede vilkår, eller hvis særlige omstændigheder i øvrigt taler for det. Der skal dog som minimum foretages høring af berørte myndigheder, før der træffes afgørelse om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 2, jf. § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), eller gives tilladelse til indvinding.

Stk. 4 Høring i henhold til stk. 1 skal mindst omfatte følgende:

 • 1) Ansøgningen, herunder den indsendte miljøvurdering inklusive en eventuel miljøkonsekvensrapport i henhold til § 23 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og eventuelle supplerende oplysninger.

 • 2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse.

 • 3) Angivelse af, hvortil bemærkninger eller spørgsmål kan rettes, og nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål.

 • 4) Hvorvidt de miljøoplysninger, der er indhentet af ansøger eller myndigheden til brug for sagens behandling, er til rådighed for offentligheden.

 • 5) Hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.

 • 6) For ansøgninger omfattet af § 11, stk. 1: Oplysning om, at ansøgninger er omfattet af en VVM-procedure, og hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse i VVM.

§ 64

Miljøstyrelsens afgørelser truffet efter § 20 og § 24 i lov om råstoffer skal meddeles til

 • 1) adressaten for afgørelsen,

 • 2) dem, der administrativt har været inddraget i sagen,

 • 3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande som nævnt i § 63, stk. 1,

 • 4) Dansk Industri,

 • 5) Danmarks Rederiforening,

 • 6) Danske Råstoffer og

 • 7) Danmarks Fiskeriforening.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Miljøstyrelsen herom:

 • 1) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

 • 2) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

 • 3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

 • 4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3 Miljøstyrelsen skal offentliggøre følgende:

Stk. 4 Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 12 Klage og umiddelbar udnyttelse af tilladelser
§ 65

Bestemmelsen i § 26 b, stk. 7, i lov om råstoffer om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for

§ 66

Bestemmelsen i § 26 b, stk. 8, i lov om råstoffer om, at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, finder ikke anvendelse for klage over

§ 67

Miljøstyrelsens afgørelser efter § 41, § 50, stk. 2, og § 51, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 13 Straf
§ 68

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) foretager efterforskning omfattet af § 2, stk. 2, uden anmeldelse eller i øvrigt i strid med § 2, stk. 3,

 • 2) udfører efterforskning i strid med kravene i bilag 1, jf. § 5,

 • 3) undlader at indberette oplysninger som angivet i § 6, jf. bilag 2,

 • 4) udfører indvinding uden at overholde kravene i bilag 4, jf. § 16, eller

 • 5) undlader at foretage indberetning af indvundne råstoffer som angivet i 42, stk. 1 og 2, eller § 52 eller i en afgørelse i henhold til § 41.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 69

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen ophæves.

§ 70

§ 11, § 12 og kapitel 11 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i § 57, stk. 7 og 9, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. I disse tilfælde finder de hidtil gældende regler anvendelse. Endvidere finder den afgrænsning af, hvilke ansøgninger der er undergivet obligatorisk VVM-pligt, som følger af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011, fortsat anvendelse på ansøgninger, som er indgivet på baggrund af efterforskning foretaget i henhold til efterforskningstilladelser meddelt før den 1. december 2015, og hvor ansøgning om indvindingstilladelse er indgivet inden for efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode.

Stk. 2 Kapitel 5 og 10 finder ikke anvendelse for indvinding, som sker på baggrund af auktioner afholdt før den 1. juli 2015. Reglerne i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden og bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden finder fortsat anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 3 De krav til udførelse af indvinding, som fremgår af bilag 4, finder ikke anvendelse for indvinding i henhold til tilladelser meddelt før den 1. december 2015.

§ 71

Verserende ansøgninger om tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, der ikke er afgjort den 1. januar 2019, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.