Bøger, som nævner Politiloven § 16

3.2.6.3.2. Administrative indgreb

- Side 256 -

...våbnene, kan der være basis for magtanvendelse efter PL § 16. Derimod kan bilen ikke hentes ved administrativ inddragelse af kørekortet, da dette alene hjemler adgang til at føre bil, ikke til at besidde den. Såfremt kørekortet ikke afleveres, må der indledes en fogedsag, som det var tilfældet ved inddragelse af en bils nummerplader i VLK 09.02.1979.

Læs på Jurabibliotek3.2.9. Kravet om proportionalitet mellem mål og middel

- Side 270 -

...ikke-sigtede personer. Politiloven angiver de skærpede betingelser, der gælder for at forbyde en forsamling, og for så vidt angår politiets anvendelse af magt, fremgår det af PL § 16, at det skal indgå i forsvarlighedsvurderingen, om magtanvendelsen indebærer fare for, at udenforstående kan komme til skade. Som det ses, må politimanden ofte på begrænset...

Læs på Jurabibliotek3.3.2. Lovhjemmel

- Side 272 -

Den generelle bestemmelse om betingelserne for at udøve magt fremgår af PL § 16, der lyder: » Politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i forsvarlighedsvurderingen, om magtanvendelsen indebærer risiko for,...

Læs på Jurabibliotek

(...)

PL § 16 angiver grænserne for politiets magtanvendelse. Overskrides grænserne, kan dette medføre, at det offentlige må yde erstatning til den eller de personer, der har lidt skade. Inden for straffeprocessen på objektivt grundlag efter retsplejelovens kap. 93 a; uden for straffeprocessen efter en culpavurdering. Endvidere kan polititjenestemanden blive...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 273 -

...være vejledende for fortolkningen af udtrykkene »nødvendig«, »rimelig« og »i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet« i PL § 16. Det synes dog at være en tilsnigelse at inkludere kravet i STRFL § 13, stk. 1 og 3, om, at handlingen skal være »åbenbart ud over det forsvarlige« i disse bemærkninger. I betænkningen til politiloven hedder...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...efter PL § 16 » og dermed ikke straffri efter STRFL § 13, stk. 3 «. Motorcykelbetjenten havde derfor gjort sig gyldig i overtrædelse af FL § 3, stk. 1, men straffen bortfaldt efter STRFL § 82, nr. 3, jf. § 83, da det måtte overlades betjenten et betydeligt skøn ved vurdering af proportionaliteten, og beslutningen herom skulle træffes relativt hurtigt.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 275 -

Bestemmelsen i PL § 16 gælder alle situationer, der kan give anledning til magtanvendelse, dvs. både afværgelse af angreb, retshåndhævelse nødret og nødhjælp. Bestemmelsen omfatter i den forbindelse også magtanvendelse, der rammer eller truer med at ramme udenforstående, og gælder, hvad enten magtmidlet er autoriseret eller ej. Reglerne om magtanvendelse...

Læs på Jurabibliotek


3.3.3.1. Indledning

Bestemmelsen i PL § 16 indeholder for det første et grundlæggende krav om, at magt kun må anvendes, hvis det er nødvendigt. Kan de politiretlige beskyttelsesinteresser varetages ved, at politiet giver et påbud mv., må magtanvendelse ikke finde sted. Retter borgeren sig f.eks. efter politiets påbud om at passere gaden, er det ikke nødvendigt at tage...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 276 -

Den generelle bestemmelse om magtanvendelse – PL § 16 – indeholder tillige et krav om, at magtanvendelsen skal være så skånsom som omstændighederne tillader, og udøves således, at eventuelle skader begrænses til et minimum. Dette er også et udslag af mindste middel-princippet, dvs. at det mindst indgribende tilstrækkelige middel skal anvendes på en...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 277 -

Efter PL § 16 må magt endvidere alene anvendes med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Dette proportionalitetskrav kan bevirke, at det mindst indgribende, nødvendige og tilstrækkelige middel alligevel er for indgribende. Hvis den eneste måde at standse en bilist på, der har begået en mindre,...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 278 -

Bestemmelsen i PL § 16 dækker som sagt politiets magtanvendelse både over for angreb, hvor retningslinjerne for korrekt magtanvendelse tidligere alene støttede sig på STRFL § 13, stk. 1, i retshåndhævelsessituationer, hvor grænserne skulle søges i STRFL § 13, stk. 3, og i situationer, der bedst kan karakteriseres som nødhjælp eller nødret, og som...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 279 -

...grænserne under indflydelse af en rimelig begrundet skræk eller ophidselse, (STRFL § 13, stk. 2) vil der fortsat være et område, hvor politimanden har handlet i strid med PL § 16, men dog fortsat er straffri. Kernen i begreberne nødværge og retshåndhævelse er dog fortsat afgørende ved bedømmelse af, om politimanden har holdt sig inden for den legale...

Læs på Jurabibliotek3.3.3.2. Nødværge

- Side 280 -

...proportionalitetsvurdering. Af PL § 16 fremgår, at nødværgehandlingen tillige skal være nødvendig og forsvarlig, jf. foran. Selv om betingelserne således er til stede for anvendelse af et skydevåben, skal der fortsat foretages en proportionalitetsbedømmelse i det konkrete tilfælde. Under iagttagelse af kravene i PL § 16 og specialbestemmelsen i PL § 17 kan politimanden...

Læs på Jurabibliotek3.3.3.3. Retshåndhævelse

- Side 285 -

...nogle helt bestemt opregnede situationer og ikke for at gennemføre en tjenestehandling i almindelighed. Hertil kommer, som i nødværgesituationen, at kravene i PL § 16 om nødvendighed og forsvarlighed er opfyldt. Udgangspunktet ved vurderingen af magtanvendelsen må også her tages i straffelovens bestemmelser − her STRFL § 13, stk. 3. Bestemmelsen lyder:

Læs på Jurabibliotek3.3.3.5. Nødret

- Side 288 -

...at dæmpe ilden i nabohuset, må det samme gælde en politimand. Handlingen må naturligvis bedømmes efter specialreglerne og PL § 16. Forsvarlighedsvurderingen i denne bestemmelse må fortolkes i lyset af STRFL § 14, altså under iagttagelse af det strenge proportionalitetskrav. Alligevel kan selv anvendelsen af skydevåben i ekstreme situationer være på...

Læs på Jurabibliotek3.3.3.6. Risiko for udenforstående

- Side 290 -

Politiloven synes også at have valgt denne mellemproportional. PL § 16 anfører blot, at det i forsvarlighedsvurderingen skal indgå, om udenforstående kan komme til skade i forbindelse med magtanvendelsen. Det kan f.eks. være nødvendigt og forsvarligt at sende en hund efter en flygtende indbrudstyv, hvis den pågældende flygter ad en øde villavej, men...

Læs på Jurabibliotek3.3.4. De enkelte magtmidler

- Side 295 -

...reguleres alene af de overordnede bestemmelse i PL §§ 14-16, samt evt. administrative instrukser. Politilovens bestemmelser er en kodificering af de overordnede forvaltningsretlige principper om nødvendighed, mindste middel og proportionalitet, der sammen med STRFL §§ 13 og 14, alligevel ville regulere magtanvendelsen, såfremt politiloven ikke eksisterede.

Læs på Jurabibliotek3.3.4.1. Skydevåben

- Side 296 -

...vil dog være videre end ved direkte-skud ud fra proportionalitetsprincippet i PL § 16. Varselskud skal dog kun afgives » så vidt muligt«, se SA København 26.01.2016, vedrørende drabet på den formodede terrorist fra Krudttønden og Den Jødiske Synagoge, hvor der ikke var mulighed for de to politifolk til at afgive varselsskud. Sagen er omtalt senere.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 297 -

Som omtalt foran indebærer PL § 16 tillige et krav om, at anvendelse af skydevåbnet har været nødvendigt. Dette nødvendighedskrav skal tillige ses i lyset af EMRK art. 2 om retten til livet, der efter sin fortolkning udvider området for nødvendigheden ved sigtede-skud fra selve situationen for skudafgivelsen til også at omfatte den samlede aktion,...

Læs på Jurabibliotek3.2.4.5. Pebersprayen

- Side 334 -

Såfremt politiet har kontrol over situationen, f.eks. fordi den pågældende har håndjern på, vil brugen af peberspray normalt være uforenlig med politilovens § 16 og magtbekendtgørelsen.

Læs på Jurabibliotek3.3.4.6. Fysisk magt

- Side 337 -

...virksomhed. Der findes ud over lærebogsmateriale ikke nærmere retningslinjer udarbejdet fra centralt hold, og politiet er derfor henvist til den mere generelle bestemmelse i PL § 16 og det i 1998 udgivne undervisningshæfte om »Politiets selvforsvarsgreb og teknikker«. Hæftet ajourføres løbende. Gennemgangen i hæftet er dog ikke udtømmende, og politiet kan...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 338 -

...rettet mod almindelig fast ejendom, uden at personers liv eller helbred er i fare. I mangel af mere specifikke retningslinier for fysisk magtanvendelse vil det være PL § 16, det autoriserede hæfte om de forskellige fysiske greb samt praksis, der må tys til. Her vil både praksis fra domstolene (også erstatningspraksis) og Den Uafhængige Politiklagemyndighed...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 339 -

...om styret med den ene hånd. Magtanvendelsen fandtes lovlig, jf. politilovens § 15, men ikke proportional, jf. politilovens § 16, og indgrebet var herefter ikke straffrit efter straffelovens § 13, stk. 3. Vedrørende straffastsættelsen bemærkede landsretten, at T som polititjenestemand udførte en lovlig tjenestehandling ved at forsøge at bringe knallertkøreren...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 340 -

...tiltalte derved har overtrådt færdselslovens § 3, stk. 1. Spørgsmålet er herefter, om magtanvendelsen, der er lovlig, jf. politilovens § 15 har været proportional, jf. politilovens § 16. Landsretten finder, at tidsforløbet, fra tiltalte greb fat i rygsækken, og indtil knallerten væltede, har været så kort, at knallertkøreren ikke kan antages at have...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Slutningen fra, at magtanvendelsen ikke var propotional efter PL § 16, og til at forholdet derfor er strafbart, synes at mangle en vurdering af, om politimandens magtanvendelsen lå åbenbart ud over det forsvarlige, jf. STRFL § 13, stk. 3, der ligestiller respekten for retsordnen med risikoen for liv og legeme i STRFL § 13, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 346 -

Der findes således ikke bestemmelser – ud over den generelle § 16 i politiloven – der nærmere angiver, under hvilke omstændigheder håndjern kan anvendes.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 347 -

...hovedet, og at den voldsomme magtanvendelse havde påført D skader. Statsadvokaten fandt således, at der var tale om unødvendig og uproportional magtanvendelse, jf. PL § 16. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. D’s advokat klagede over afgørelsen til Rigsadvokaten, idet han ønskede P tiltalt for vold. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse....

Læs på Jurabibliotek3.3.4.8.1. Autoriserede

- Side 357 -

...brud, blandt andet på venstre lårben. Også andre personer kom til skade ved uheldet. Sagen gav Politiklagemyndigheden anledning til overvejelser om proportionalitet, jf. politilovens § 16, herunder om de involverede polititjenestemænd undervejs burde have indstillet eftersættelsen. Det fremgik således af sagen, at det som begrundelse for at iværksætte...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 358 -

...flygtende gerningsmand falder ikke ind under det område, som er dækket af lovbekendtgørelsen. Her må straffelovens nødretsbestemmelser og de almindelige betingelser i PL §§ 15 og 16 være gældende. I Kundgørelsen om udrykningskørsel § 18 er det mere detaljeret angivet, at en sådan forsætlig påkørsel kun må ske, såfremt der foreligger begrundet mistanke...

Læs på Jurabibliotek3.3.4.8.2. Uautoriserede

- Side 360 -

...litteratur opfattes som vold, er det nærliggende at opfatte også disse tiltag som tvangsindgreb. Selv om det konkrete magtmiddel må betegnes som uautoriseret, skal betingelserne for at anvende det i PL § 16 naturligvis være til stede. Det kan derfor i den konkrete situation være unødvendigt eller uproportionalt at lukke for varmen eller at kaste med sten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 361 -

...der lå på jorden i håndjern, måtte betragtes som en ydmygende handling, der var potentielt farlig for A. Statsadvokaten fandt, at det anvendte magtmiddel havde været unødvendigt og uforsvarligt, jf. politilovens § 16. P havde under sagen forklaret, at han satte en fod i ryggen på A, for at A ikke skulle skade sig selv eller ham, og at P var mere mobil...

Læs på Jurabibliotek