14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Planloven § 47

Lov om planlægning paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af planloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

•••

Stk. 2 Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

•••

Stk. 3 Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 99-102 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden 5 år efter at planen er offentliggjort efter § 30, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside