Pensionsafkastbeskatningsloven § 18a

Denne konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1535 af 19. december 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 6. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 18a

Uanset § 18, stk. 3, 2. pkt., finder § 18, stk. 1 og 2, fortsat anvendelse i følgende tilfælde:

Stk. 2 Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, nr. 1 og 2, at den modtagende institution indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 21 for den modtagende institution.

Stk. 3 Ved omdannelse efter stk. 1, nr. 1, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter § 7 for den overdragende institution på overdragelsesdatoen, jf. § 24. Beskatningsgrundlaget efter § 8 opgøres fra overdragelsesdatoen til udgangen af indkomståret, hvor værdien af de ufordelte midler på overdragelsesdatoen for den overdragende institution anses for at være værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution efter § 8.

Stk. 4 Ved fusion efter stk. 1, nr. 2, opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution som værdien af de ufordelte midler den 1. januar i overdragelsesåret tillagt værdien af de ufordelte midler for den overdragende institution den 1. januar i overdragelsesåret.

Stk. 5 Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter stk. 1, nr. 3, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget af livsforsikringsbestanden efter § 8 på overdragelsesdatoen, jf. § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 21 for den overdragende institution. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den modtagende institution opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse som værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution tillagt værdien af de ufordelte midler for livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen.