Pensionsafkastbeskatningsloven § 7

Denne konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1535 af 19. december 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 06. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 7

De pensionskasser m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget, herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan fradrages følgende:

 • 1) Beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger som nævnt i § 1, stk. 1,

 • 2) beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A og 53 B,

 • 3) beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år,

 • 4) beløb til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser,

 • 5) beløb til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51,

 • 6) beløb til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982,

 • 7) direkte udbetalinger af formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6,

 • 8) beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af § 15 D i pensionsbeskatningsloven,

 • 9) beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af § 53 i pensionsbeskatningsloven,

 • 10) beløb, der hensættes til pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og hvis ejer ikke er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller hvis ejer er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, og

 • 11) beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), og som beskattes efter §§ 4 eller 4 a.

Stk. 3 Den afgivende pensionskasse m.v. kan ved en overførsel af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 efter stk. 2 alene fradrage det beløb m.v., der optjenes før overførslen, og den modtagende pensionskasse m.v. kan alene fradrage det beløb m.v., der optjenes efter overførslen.

Stk. 4 Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget tillægges negativt formueafkast, der overføres til pensionsordninger og forsikringer som nævnt i stk. 2.

Stk. 5 Kursgevinstlovens §§ 4, 5 og 8 finder tilsvarende anvendelse.