Pakkerejseloven Kapitel 4

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

Kapitel 4 1 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen
Afbestilling
§ 9

Kunden kan afbestille en pakkerejse. Afbestiller kunden pakkerejsen, kan arrangøren alene kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

Stk. 2 Afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller fraviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset.

Stk. 3 Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Stk. 4 Stk. 3 gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

§ 10

Arrangøren skal meddele kunden vilkårene for afbestilling inden aftalens indgåelse. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afbestillingsvilkår.

§ 11

Arrangøren skal inden aftalens indgåelse give kunden oplysning om mulighederne og vilkårene for at tegne forsikring til dækning af, at kunden på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i pakkerejsen. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om minimumsdækning.

Overdragelse af pakkerejsen
§ 12

Kunden kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen, såfremt arrangøren eller formidleren underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden pakkerejsens påbegyndelse.

Stk. 2 Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

Prisændring
§ 13

Arrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i

  • 1) transportomkostninger, herunder brændstofpriser,

  • 2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter eller

  • 3) valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende pakkerejse.

Stk. 2 Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis arrangøren hurtigst muligt underretter kunden herom og aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt giver mulighed for både forhøjelse og nedsættelse af prisen samt angiver den præcise beregningsmetode herfor.

Stk. 3 Den aftalte pris for pakkerejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.

Forbehold i aftalen
§ 14

Bestemmelser om, at arrangøren forbeholder sig ret til ændringer, og andre almindelige forbehold i aftalen kan ikke gøres gældende over for kunden.