14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offshoresikkerhedsloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. februar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Uafhængig verifikation
Henholdsvis operatøren og ejeren skal etablere en ordning for uafhængig verifikation i følgende tilfælde og med følgende formål:

  • 1) I forbindelse med et anlæg, tilsluttet infrastruktur og en rørledning for at skabe sikkerhed for, at de sikkerheds- og miljøkritiske elementer, der er identificeret i risikovurderingen for anlægget, den tilsluttede infrastruktur eller rørledningen, opfylder deres formål, jf. definitionen i § 3, stk. 1, nr. 25, og at tidsplanen for undersøgelse og prøvning af de sikkerheds- og miljøkritiske elementer er i overensstemmelse med, hvad der er fastsat i ledelsessystemet for sikkerhed og sundhed, jf. § 19, stk. 1, er ajourført og fungerer efter hensigten.

  • 2) I forbindelse med godkendelse af brøndaktiviteter, jf. § 28 a, for på en uafhængig måde at sikre, at brøndudformningen og brøndkontrolforanstaltningerne til enhver tid er tilpasset de forventede brøndforhold i overensstemmelse med krav fastsat i operatørens ledelsessystem for sikkerhed og sundhed i henhold til § 19.

•••

Stk. 2 Resultaterne af den uafhængige verifikation berører ikke det ansvar, som henholdsvis operatøren og ejeren bærer, for, at det verificerede udstyr og de verificerede systemer fungerer korrekt og sikkert.

•••

Stk. 3 Henholdsvis operatøren og ejeren skal træffe passende foranstaltninger på grundlag af resultatet af den uafhængige verifikation.

•••

Stk. 4 Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at resultatet af den uafhængige verifikation i henhold til stk. 1, nr. 1, og fortegnelser over foranstaltninger, der er taget på grundlag heraf, stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden. Henholdsvis operatøren og ejeren skal opbevare resultaterne i en periode på mindst 5 år efter afslutningen af de offshore olie- og gasaktiviteter, som de vedrører.

•••

Stk. 5 For et produktionsanlæg, et fast ikkeproduktionsanlæg, tilsluttet infrastruktur og en rørledning skal verifikationsordningen efter stk. 1, nr. 1, være indført inden færdiggørelsen af anlæggets, den tilsluttede infrastrukturs eller rørledningens design. For et mobilt ikkeproduktionsanlæg skal ordningen være indført inden påbegyndelse af aktiviteterne.

•••

Stk. 6 Ordningen efter stk. 1 kan af henholdsvis operatøren og ejeren udvides til at omfatte andre forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteterne, jf. dog § 22, stk. 2.

•••

Stk. 7 Vælger henholdsvis operatøren og ejeren af ikkeproduktionsanlæg at udnytte muligheden i stk. 6, gælder stk. 2-5 også for den udvidede ordning.

•••
profile photo
Profilside