Nationalbankloven § 27

Denne konsoliderede version af nationalbankloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Nationalbank

Lov nr. 116 af 07. april 1936,
som ændret ved lov nr. 166 af 13. april 1938, lov nr. 67 af 15. marts 1967, lov nr. 579 af 01. juni 2010 og lov nr. 1163 af 08. juni 2021

Overenskomst om Overtagelse af Nationalbanken i Kjøbenhavn.
§ 27

Ved Overenskomst mellem Nationalbanken i Kjøbenhavn og som Repræsentanter for Danmarks Nationalbank, Ministeren for Handel, Industri og Søfart samt Finansministeren kan det bestemmes, at samtlige den gamle Banks Aktiver og Passiver, Rettigheder og Forpligtelser overgaar til den ny Bank mod Vederlag i Obligationer, der indfries inden for et vist Aaremaal. Staten garanterer Obligationernes Forrentning og Indfrielse. Det Vederlag, Aktionærerne i den gamle Bank i Form af Obligationer modtager for Aktierne, skal ikke for nogen Dels Vedkommende henregnes til den paagældendes skattepligtige Indkomst. 

Samtidig med Paabegyndelsen af den nye Banks Virksomhed opløses den gamle Bank. De med Opløsningen forbundne Forretninger udføres af Danmarks Nationalbank. Lovgivningens Regler om Likvidation behøver ikke at iagttages. De ovennævnte Obligationer udstedes til Ihændehaveren. Saavel Obligationerne som Transporter paa disse samt alle andre Dokumenter, der udfærdiges i Anledning af Overdragelsen, er fritagne for Stempel- og Tinglysningsafgift.