Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 528 af 24. juni 2005

§ 1

Loven finder anvendelse i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder efter lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder.

Stk. 2 Loven finder tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af andre opgaver.

§ 2

De færøske myndigheder tilbyder de tjenestemænd i staten og folkekirken, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne, ansættelse som færøske tjenestemænd på de for færøske tjenestemænd gældende løn-, ansættelses- og pensionsvilkår. Tilbuddet gælder indtil 2 år efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

Stk. 2 Tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse som færøske tjenestemænd, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed.

Stk. 3 Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at fortsætte deres tjeneste under de færøske myndigheder.

Stk. 4 Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har ikke krav på rådighedsløn, ventepenge eller pension som følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

Stk. 5 Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som er en følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

§ 3

De danske myndigheder udbetaler løn og pension m.v. til de tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed og fortsætter deres tjeneste under de færøske myndigheder.

Stk. 2 De færøske myndigheder refunderer løbende de danske myndigheder udgifterne til løn m.v. til de tjenestemænd, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3 De færøske myndigheder refunderer løbende de danske myndigheder en forholdsmæssig andel af udgifterne til pension, jf. stk. 1, opgjort efter forholdet mellem den oparbejdede pensionsalder henholdsvis før og efter tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

§ 4

De færøske myndigheder overtager pensioneringen af de tjenestemænd, som i henhold til § 2, stk. 1, overgår til ansættelse som færøske tjenestemænd.

Stk. 2 De danske myndigheder refunderer løbende de færøske myndigheder en forholdsmæssig andel af udgifterne til pension, jf. stk. 1, opgjort efter forholdet mellem den oparbejdede pensionsalder henholdsvis før og efter tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

§ 5

De færøske myndigheder overtager det ikketjenestemandsansatte personale, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne.

Stk. 2 De færøske myndigheder sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med den overtagelse, der er nævnt i stk. 1.

§ 6

Vedkommende minister kan efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at § 2, stk. 3-5, og § 5 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger.

§ 7

Vedkommende færøske myndighed kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til § 2, stk. 3, fortsætter deres tjeneste under de færøske myndigheder.

§ 8

Loven træder i kraft den 29. juli 2005.

Stk. 2 Vedkommende minister kan efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at loven også skal finde anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af sagsområder m.v., der har fundet sted før lovens ikrafttræden. Vedkommende minister kan i den forbindelse efter forhandling med de færøske myndigheder forlænge den frist, der er nævnt i § 2, stk. 1, 2. pkt.