Lov om standarder for transmission af tv-signaler og interoperabilitet for digital jordbaseret radiotransmission m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 471 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 802 af 04. maj 2021,
som ændret ved lov nr. 2605 af 28. december 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Energistyrelsen fastsætter regler om:

  • 1)   Krav til foretagender m.v., der har adgang til at udøve programvirksomhed efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og krav til ejere og udbydere af elektroniske kommunikationsnet om anvendelse af bestemte standarder ved tv-transmission og -fordeling. Sådanne krav fastsættes, i det omfang gennemførelse af bestemte standarder er gjort obligatoriske af Europa-Kommissionen.

  • 2)   Pligt for ejere og udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der er indrettet til fremføring af digitale tv-tjenester, til at sikre, at nettet kun anvendes til fremføring af tv-tjenester og programmer i bredskærmsformat, samt krav til netudbydere om at bevare bredskærmsformat i bredskærms-tv-tjenester og -programmer, som de modtager og fordeler.

  • 3)   Krav til fabrikanter og andre, der sælger, udlejer eller på anden måde stiller tv-apparater og digitale dekodere til rådighed, om den tekniske indretning af tv-apparater og digitale dekodere.

  • 4) Pligt for producenter og importører af køretøjer i klasse M til at sikre, at bilradiomodtagere, der er indbygget i nye køretøjer i klasse M, består af en modtager, som kan modtage og gengive som minimum radiotjenester udsendt via digital jordbaseret radiotransmission.

  • 5) Pligt for udbydere af digitale tv-tjenester til at sikre, at slutbrugere uden omkostninger kan tilbagelevere digitalt tv-udstyr, hvis det ikke er interoperabelt med andre udbyderes digitale tv-tjenester.

§ 2

Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler fastsat i medfør af § 1.

Stk. 2 Energistyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af regler fastsat i medfør af § 1 give påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med disse regler.

Stk. 3 Hvis det konstateres, at der sælges, udlejes eller på anden måde stilles apparater, herunder dekodere og tilbehør til dekodere, til rådighed, der ikke overholder bestemmelser fastsat i medfør af § 1, kan Energistyrelsen

  • 1)   nedlægge forbud mod salg, udlejning eller anden form for tilrådighedsstillelse og

  • 2)   give påbud om, at udbydere tilbagetager apparater m.v., der er omfattet af et forbud, jf. nr. 1, samt at udbydere tilbagekalder sådanne apparater.

Stk. 4 Virksomheder, som fremstiller, sælger, udlejer eller på anden måde stiller apparater m.v. til rådighed, skal til enhver tid give Energistyrelsen adgang til at foretage undersøgelser af de omhandlede apparater m.v. og til at udtage eksemplarer af disse til kontrol af, at bestemmelserne i denne lov og i regler fastsat i medfør heraf overholdes.

Stk. 5 Energistyrelsen kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes relevant med henblik på administration af denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§ 2a

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Energistyrelsen og til og fra Teleklagenævnet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 2b

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at Energistyrelsen og Teleklagenævnet kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

§ 2c

Hvor det efter denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Energistyrelsen eller Teleklagenævnet, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 3

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ikke give Energistyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Energistyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om Energistyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

§ 3a

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

§ 4

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer i forbindelse med tilsyn og kontrol med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler.

§ 5

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 I forskrifter fastsat i medfør af denne lov kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5a

Klager over Energistyrelsens afgørelser i medfør af denne lov og regler udstedt i medfør heraf, herunder klager over Energistyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at Energistyrelsens og Teleklagenævnets afgørelser truffet i henhold til forskrifter udstedt i medfør af § 2 a ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold måtte tilsige.