Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 31. marts 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019,
som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, lov nr. 1155 af 08. juni 2021, lov nr. 1163 af 08. juni 2021, lov nr. 1164 af 08. juni 2021, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 570 af 10. maj 2022

Midlertidig værdiansættelse
§ 7

Er det ikke muligt at foretage en værdiansættelse, der opfylder kravene i § 6, kan Finansiel Stabilitet foretage en midlertidig værdiansættelse af virksomhedens eller enhedens aktiver og passiver, jf. stk. 2-5.

Stk. 2 En midlertidig værdiansættelse skal i videst muligt omfang opfylde kravene i § 6. Den midlertidige værdiansættelse skal derudover omfatte en buffer til yderligere tab.

Stk. 3 Når Finansiel Stabilitet har foretaget en midlertidig værdiansættelse i medfør af stk. 1, skal der hurtigst muligt foretages en endelig, uafhængig værdiansættelse efter § 6. Denne værdiansættelse kan foretages før eller samtidig med den i § 8 omhandlede værdiansættelse. De to værdiansættelser skal dog være adskilte.

Stk. 4 Er virksomhedens eller enhedens nettoværdi ved den endelige værdiansættelse, jf. stk. 3, højere end nettoværdien ved den midlertidige værdiansættelse, jf. stk. 1, kan Finansiel Stabilitet

  • 1) øge værdien af de fordringer fra kreditorer eller ejere af relevante kapitalinstrumenter og nedskrivningsegnede forpligtelser, der er blevet nedskrevet i medfør af § 17 eller 18 a eller ved bail-in i medfør af § 24, eller

  • 2) instruere et broinstitut eller et porteføljeadministrationsselskab om at foretage en yderligere betaling af vederlag for overtagne aktiver, rettigheder eller forpligtelser til den virksomhed eller enhed, der er under afvikling, eller for overtagne ejerskabsinstrumenter til ejerne af disse.

Stk. 5 Er virksomhedens eller enhedens nettoværdi ved den endelige værdiansættelse lavere end nettoværdien ved den midlertidige værdiansættelse, kan Finansiel Stabilitet foretage yderligere afviklingsforanstaltninger med henblik på at sikre afviklingen af virksomheden eller enheden.