Lov om opgradering af Øresundsbanen § 9

Denne konsoliderede version af lov om opgradering af Øresundsbanen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 328 af 09. april 2024

§ 9

Transportministeren kan bemyndige Sund & Bælt Holding A/S med tilhørende datterselskaber til at udøve ministerens beføjelser efter §§ 3 og 4 og træffe afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 3.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om sagsbehandling og klageadgang, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages, og at forvaltningsloven helt eller delvis skal gælde for Sund & Bælt Holding A/S med tilhørende datterselskaber.

Stk. 3 Transportministeren kan bemyndige Trafikstyrelsen til at udøve ministerens beføjelser efter § 8, stk. 3.