Lov om opgradering af Øresundsbanen § 8

Denne konsoliderede version af lov om opgradering af Øresundsbanen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 328 af 09. april 2024

§ 8

Trafikstyrelsen træffer afgørelse og varetager forhandlinger vedrørende anlægget af jernbaneprojekterne nævnt i § 1, stk. 1, efter §§ 26 og 27 i lov om vandforsyning m.v. samt § 28, stk. 1 og 3, og § 30, stk. 1-3, i lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i medfør heraf. Trafikstyrelsen påser, at afgørelser m.v. i medfør af 1. pkt. overholdes.

Stk. 2 Trafikstyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Transportministeren udøver beføjelser fastsat i medfør af § 13 i lov om vandplanlægning om fravigelse af fastsatte miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster for anlægget af jernbaneprojekterne nævnt i § 1, stk. 1.