Lov om opgradering af Øresundsbanen § 2

Denne konsoliderede version af lov om opgradering af Øresundsbanen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 328 af 09. april 2024

§ 2

Transportministeren kan fastsætte regler om støj og vibrationer fra anlægget af jernbaneprojekterne nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt og afgørelser truffet i medfør heraf.