Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Lov nr. 647 af 15. juni 2010, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018

§ 5

Erhvervsministeren kan beslutte, at skov og bevoksning m.v. i testområdet, i måleområdet vest for testområdet og i vindfeltet skal ryddes, i det omfang det er nødvendigt for at anlægge og drive testcenteret. Rydningen kan ske i etaper. Disse områder kan holdes uden træbevoksning.

Stk. 2 Omkring naturområdet ved Stensig øst for Testcentervej, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, skal rydningen foregå skånsomt.

Stk. 3 Rydningen af skov efter stk. 1 begrænses til 450 ha i alt, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Hvis sikring af opfyldelse af de internationale standarder for vindmålinger tilsiger det, kan erhvervsministeren give dispensation fra stk. 3 til rydning af yderligere op til 100 ha. Den samlede skovrydning kan ikke overstige 550 ha.

Stk. 5 Erhvervsministeren skal til erstatning for skov, der er ryddet i henhold til stk. 1, etablere erstatningsskov på statslige og private arealer.

Stk. 6 I forbindelse med udvidelsen af testcenteret kan der inden for den ramme, som fremgår af stk. 3 og 4, ryddes 63 ha skov. Der kan endvidere ryddes 13 ha skov for at sikre mulighed for at kalibrere vindforholdene inden opsætning af vindmøllerne og forud for eventuel råstofgravning i området. Erhvervsministeren skal sikre, at der etableres erstatningsskov på statslige arealer.