Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Kapitel 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 207 af 31. marts 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 09. marts 2021 og lov nr. 2622 af 28. december 2021

Kapitel 9 1 Ikrafttræden m.v.
§ 39

Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens krav i § 4 om obligatorisk praktik og § 8 finder anvendelse for uddannelser, der påbegyndes efter den 1. august 2009.

Stk. 3 Lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) og lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser ophæves.

Stk. 4 Udbudsgodkendelser og statstilskud, der ved denne lovs ikrafttræden er meddelt i medfør af de i stk. 3 nævnte love og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne opretholdes, indtil udbudsgodkendelserne og statstilskuddet bortfalder efter reglerne i denne lov.

Stk. 5 Regler udstedt med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 3, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt med hjemmel i denne lov.

Stk. 6 (Ophævet).

§§ 40-41

(Udelades).

§ 42

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.