14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Lovens krav i § 4 om obligatorisk praktik og § 8 finder anvendelse for uddannelser, der påbegyndes efter den 1. august 2009.

•••

Stk. 3 Lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) og lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser ophæves.

•••

Stk. 4 Udbudsgodkendelser og statstilskud, der ved denne lovs ikrafttræden er meddelt i medfør af de i stk. 3 nævnte love og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne opretholdes, indtil udbudsgodkendelserne og statstilskuddet bortfalder efter reglerne i denne lov.

•••

Stk. 5 Regler udstedt med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 3, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt med hjemmel i denne lov.

•••

Stk. 6 (Ophævet).

•••
profile photo
Profilside