Lov om Danmarks Statistik § 4c

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 4c

Det påhviler Danmarks Statistik at udarbejde og revidere retningslinjer for officiel offentligt produceret statistik, der baserer sig på internationale standarder for statistik, og at koordinere og løbende evaluere deres efterlevelse hos de myndigheder, der producerer officiel offentligt produceret statistik. Evalueringen baseres på oplysninger, som de statistikproducerende eller statistikansvarlige myndigheder indberetter til Danmarks Statistik.

Stk. 2 Med henblik på at sikre efterlevelsen af retningslinjer for officiel offentligt produceret statistik udarbejder Danmarks Statistik på grundlag af de løbende evalueringer en årlig rapport, som forelægges for økonomi- og indenrigsministeren.