14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandafgiftsloven § 7

Lov om afgift af ledningsført vand paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 13 af 09. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 For virksomheder registreret efter § 4, stk. 1, er den afgiftspligtige mængde i en afgiftsperiode de leverancer, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode med fradrag efter § 8.

•••

Stk. 2 Den samlede afgiftspligtige mængde for et kalenderår udgør dog mindst 90 pct. af den udpumpede mængde tillagt den modtagne mængde, der er faktureret til virksomheden fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er faktureret til andre registrerede virksomheder og udlandet (minimumsafgift).

•••

Stk. 3 Virksomheder, der kun har én årlig afregningsperiode over for forbrugerne, kan vælge at opgøre minimumsafgiften på grundlag af den periode, for hvilken vandforbruget måles og afregnes over for forbrugerne (forbrugsperioden). Minimumsafgiften beregnes af en mængde svarende til 90 pct. af den udpumpede mængde i forbrugsperioden tillagt den mængde, der er modtaget fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er leveret til andre registrerede virksomheder og udlandet. Der skal betales minimumsafgift, i det omfang mængden opgjort efter 2. pkt. overstiger summen af mængderne ifølge udstedte fakturaer, herunder slutafregninger, for leverancer vedrørende forbrugsperioden.

•••

Stk. 4 Hvis den betalte minimumsafgift, jf. stk. 2 og 3, efterfaktureres til forbrugerne, indgår denne fakturering ikke i periodens afgiftsgrundlag, jf. § 7, stk. 1.

•••

Stk. 5 Den afgiftspligtige mængde for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, er den del af dette forbrug, der overstiger 1000 m³ årligt.

•••

Stk. 6 For den, der er afgiftspligtig i henhold til § 2, stk. 2, er den afgiftspligtige mængde 170 m³ årligt pr. helårsboligenhed og 70 m³ årligt pr. boligenhed, der ikke er en helårsbolig, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at den afgiftspligtige mængde i de i stk. 6 nævnte tilfælde efter den enkelte kommunes bestemmelse i stedet kan opgøres ved hjælp af en måler. Ministeren kan herunder fastsætte regler om kommunernes kontrol og om, at kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, kan opkræve et gebyr til dækning af udgifterne ved ordningen. Ministeren kan endvidere bemyndige kommunerne til at fastsætte regler om regnskabsførelse og om indretning, montering og kontrol af måler hos de afgiftspligtige.

•••
profile photo
Profilside