Letbaneloven § 24b

Denne konsoliderede version af letbaneloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om letbane på Ring 3

Lov nr. 165 af 26. februar 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 12. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 1568 af 12. december 2023

§ 24b

Erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af §§ 24 og 24 a fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale herom, af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103 i lov om offentlige veje anvendelse. Hovedstadens Letbane I/S afholder alle omkostninger forbundet hermed.