14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Indsendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Denne konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1057 af 08. september 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Indsendelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 148 a, § 153 a, stk. 1 og 2, § 153 b, § 153 c, stk. 2, § 155, § 157, stk. 1 og 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, som ændret ved lov nr. 1367 af 10. december 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22. februar 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§1 Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indberetning til Erhvervsstyrelsen af følgende regnskabsdokumenter, styrelsens offentliggørelse heraf og kommunikation i forbindelse hermed i henhold til årsregnskabsloven:

 • 1) Årsrapporter.

 • 2) Undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter.

 • 3) Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber.

 • 4) Delårsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land (børsnoterede virksomheder).

Stk. 2 Den, som varetager indberetningen af de i stk. 1 nævnte regnskabsdokumenter, betegnes indberetteren i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Virksomheder, som kan undlade at udarbejde og indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens §§ 4-6, men som ikke anvender denne mulighed, skal følge årsregnskabslovens regler om udarbejdelse af årsrapport og denne bekendtgørelses regler om indberetning af årsrapport.

Stk. 4 For erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde finder bekendtgørelsens § 12, stk. 2, anvendelse, hvis legatarfortegnelsen er indeholdt i den indberettede årsrapport.

Stk. 5 Virksomheder, som er under likvidation, skal indsende det afsluttende likvidationsregnskab til Erhvervsstyrelsen som bilag til anmeldelsen om likvidationens afslutning, jf. selskabslovens § 224, stk. 2. Bekendtgørelsen om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen finder anvendelse.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser om ansvarsforhold, underskriftsforhold, kommunikation og sprogkrav samt modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter

§2 Ansvarsforhold m.v.
Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, f.eks. en revisor eller en advokat, om at forestå indberetningen til styrelsen.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra modtagelsen af et regnskabsdokument, jf. stk. 1, kræve, at virksomheden indsender dokumentation for, at det pågældende regnskabsdokument er udarbejdet, eventuelt revideret, og godkendt samt indberettet til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, jf. årsregnskabslovens § 160.

Stk. 3 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at det er den endelige, godkendte version af regnskabsdokumentet, jf. stk. 1, som er indberettet til styrelsen, og for de underskriftsforhold, som fremgår af § 28, stk. 7, § 29, stk. 6, § 30, stk. 6, og § 31, stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra modtagelsestidspunktet kræve, at indberetteren indsender dokumentation for at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse.

§3 Underskrifter på regnskabsdokumenter
Når et regnskabsdokument underskrives, skal underskriften påføres på en måde, der sikrer en entydig identifikation af den, som har underskrevet dokumentet. Underskriften kan påføres som en håndskrevet underskrift eller i en billedfil eller lignende, der viser den pågældendes personlige underskrift, eller dokumentet kan underskrives med digital signatur eller NemID.

Stk. 2 Ved underskrift med digital signatur skal der anvendes en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden, kvalificerede certifikater eller højere. Den unikke reference til den digitale dokumentsignering skal fremgå af dokumentet, således at det er muligt at validere den digitale signatur.

§4 Indberetning af regnskabsdokumenter til Erhvervsstyrelsen
Årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., der indberettes i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal indberettes til Erhvervsstyrelsen på de måder, som er fastsat i denne bekendtgørelse, og kan ikke indberettes på andre måder.

§5 Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen
Følgende digitalt genererede breve m.v. udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:

 • 1) Breve med påkrav om indberetning af årsrapport.

 • 2) Breve i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v.

 • 3) Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v.

 • 4) Breve i forbindelse med opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v.

 • 5) Breve i forbindelse med tilbagesendelse og krav om korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til Erhvervsstyrelsen.

 • 6) Standardbreve vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v.

Stk. 2 Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§6 Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til virksomheder og personer om forhold, der er omfattet af årsregnskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

 • 1) Som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre virksomheden eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

 • 2) Via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden eller personen har oplyst i forbindelse med den pågældende sag eller henvendelse.

 • 3) Som papirbaseret post til virksomhedens eller personens fysiske adresse.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på Erhvervsstyrelsens fremsendelse af breve og lignende til revisorer for virksomheder, rådgivere, som optræder på en virksomheds eller persons vegne, filialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, samt filialbestyrerne for disse.

§7 Sprogkrav
Årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog stk. 2-4 og § 8.

Stk. 2 Kravet om dansk eller engelsk affattelse gælder ikke for følgende dokumenter:

 • 1) Udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 112.

 • 2) Udenlandske virksomheders årsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 143.

 • 3) Udenlandske årsrapporter m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til undtagelseserklæringer, jf. § 29.

 • 4) Udenlandske årsrapporter m.v., der indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til modervirksomhedens henholdsvis dattervirksomhedens årsrapport, jf. § 18, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan forlange, at de dokumenter, som er nævnt i stk. 2, indberettes i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk.

Stk. 4 Børsnoterede virksomheder skal indberette årsrapporter og andre regnskabsdokumenter, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, på et eller flere sprog i overensstemmelse med § 8.

§8 Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal indberette årsrapport m.v. på dansk eller engelsk.

Stk. 2 Børsnoterede virksomheder, som både har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet og i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indberette årsrapporter m.v. på dansk eller engelsk. Indberettes en årsrapport m.v. ikke på engelsk, skal disse virksomheder indberette årsrapporten m.v. både på dansk og på et andet sprog, som accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande.

Stk. 3 Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indberette årsrapport m.v. på engelsk eller på et andet sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. Indberettes en årsrapport m.v. på et andet sprog end engelsk, skal disse virksomheder tillige indberette årsrapporten m.v. på dansk.

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 kan børsnoterede virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land med en pålydende værdi, der udgør mindst 100.000 euro pr. enhed, indberette årsrapporter m.v. på engelsk eller på dansk, hvis dansk accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gældsinstrumenter, der er udstedt i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi, som på udstedelsesdagen mindst svarer til 100.000 euro pr. enhed.

§9 Erhvervsstyrelsens modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter m.v.
Erhvervsstyrelsen offentliggør straks modtagelsen af årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, som indberettes til styrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, i CVR-registret via hjemmesiden data.virk.dk.

§10 Når en årsrapport, en undtagelseserklæring m.v., som indberettes i stedet for årsrapport, en halvårsrapport for et statsligt aktieselskab og en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed er indgået i Erhvervsstyrelsen, sender styrelsen automatisk en digitalt genereret kvittering til indberetteren. Kvitteringen sendes til den e-mail adresse, indberetteren har oplyst i forbindelse med indberetningen af det pågældende regnskabsdokument.

Stk. 2 Konstaterer Erhvervsstyrelsen, at det indberettede ikke opfylder de grundlæggende krav til en årsrapport, undtagelseserklæring m.v., som indberettes i stedet for årsrapport, halvårsrapport for et statsligt aktieselskab eller delårsrapport for en børsnoteret virksomhed, eller er der ikke foretaget indberetning på den foreskrevne måde, får virksomheden henholdsvis filialen af en udenlandsk virksomhed frist til berigtigelse.

Stk. 3 Meddelelse af frist til berigtigelse efter stk. 2 afbryder ikke fristerne for modtagelse af årsrapporten, undtagelseserklæringen m.v., halvårsrapporten for et statsligt aktieselskab eller delårsrapporten for en børsnoteret virksomhed i Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, idet kravet om modtagelse først anses for opfyldt, når det pågældende regnskabsdokument er behørigt modtaget i Erhvervsstyrelsen.

§11 Omgørelse af regnskabsdokumenter
Når en årsrapport er offentliggjort, jf.§ 9, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En årsrapport, som er offentliggjort, kan omgøres, hvis offentliggørelsen af den nye årsrapport er i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold, jf. dog stk. 3. Den nye årsrapport indberettes i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL sammen med en redegørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport omgøres. Redegørelsen offentliggøres sammen med årsrapporten.

Stk. 3 Omgørelse, jf. stk. 2, er ikke tilladt, hvis den nye årsrapport indeholder nye oplysninger om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a.

Stk. 4 En omgjort årsrapport, der modtages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan dog ikke offentliggøres i Erhvervsstyrelsen, medmindre omgørelsen er sket som følge af et krav fra styrelsen, jf. årsregnskabslovens § 161, nr. 3, jf. §§ 159 og 159 a.

Stk. 5 Er betingelserne for omgørelse opfyldt, jf. stk. 2-4, offentliggør Erhvervsstyrelsen den nye årsrapport, således at denne er offentligt tilgængelig sammen med den tidligere indberettede årsrapport.

Stk. 6 Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på omgørelse af halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Stk. 7 Når en undtagelseserklæring er offentliggjort, kan Erhvervsstyrelsen tillade, at undtagelseserklæringen omgøres som berigtigelse af ulovlige forhold. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§12 Offentlighedens adgang til regnskabsdokumenter m.v.
Dokumenter, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, jf. § 9, er offentligt tilgængelige. Dokumenter, der blot er modtaget, men ikke offentliggjort i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, er offentligt tilgængelige inden for rammerne af offentlighedsloven.

Stk. 2 Indeholder årsrapporten for en erhvervsdrivende fond en legatarfortegnelse, er legatarfortegnelsen offentligt tilgængelig, idet årsrapporten i sin helhed er offentligt tilgængelig.

Stk. 3 Om offentlighedens adgang til de dokumenter, som offentliggøres af Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, finder bestemmelserne i bekendtgørelsen om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen anvendelse, herunder bestemmelser om betaling af gebyr for udskrifter m.v.

Kapitel 3

Indberetning af årsrapport

§13 De digitale indberetningsløsninger REGNSKAB BASIS, REGNSKAB SPECIAL og system til system-løsningen
Ved indberetning af årsrapport skal virksomhederne anvende den digitale indberetningsløsning REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, jf. dog stk. 3 og § 22, stk. 2 og 3, § 23, stk. 2, og § 24.

Stk. 2 REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL skal tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk.

Stk. 3 I stedet for at anvende REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL kan virksomheden anvende Erhvervsstyrelsens system til system-løsning, jf. dog stk. 4. System til system-løsningen kan tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk. De bestemmelser, der er fastsat for REGNSKAB SPECIAL i denne bekendtgørelse, gælder tilsvarende for system til system-løsningen.

Stk. 4 System til system-løsningen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:

 • 1) Hvor en årsrapport er omgjort, jf. § 11, stk. 2.

 • 2) Hvor en virksomhed vælger at indberette årsrapport i IXBRL-format (Inline-XBRL), jf. § 17, stk. 3.

 • 3) Hvor en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indberette et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, jf. § 18, stk. 1.

 • 4) Hvor en modervirksomhed, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indberette en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, jf. § 18, stk. 2.

 • 5) Hvor en modervirksomhed, som udarbejder årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, anvender muligheden efter IFRS 10 for at undlade at udarbejde koncernregnskab, jf. § 18, stk. 3.

 • 6) Hvor en dattervirksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 7 er en mellemstor virksomhed, anvender undtagelsen i lovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, jf. § 18, stk. 4.

 • 7) Hvor en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, har behov for at udvide taksonomien, jf. § 23, stk. 2.

§14 Ved indberetning af årsrapport skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som udarbejder årsrapport efter årsregnskabslovens regler, anvende REGNSKAB BASIS, medmindre de i stedet vælger at anvende REGNSKAB SPECIAL, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Anvender en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C ved udarbejdelsen af sin årsrapport, skal virksomheden anvende REGNSKAB SPECIAL ved indberetning af årsrapporten. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anvende REGNSKAB BASIS, hvis REGNSKAB BASIS indeholder de pågældende elementer for regnskabsklasse C.

Stk. 3 Udarbejder virksomheden årsrapport efter IFRS, skal virksomheden anvende REGNSKAB SPECIAL ved indberetning af årsrapporten.

Stk. 4 Udarbejder virksomheden årsrapport, som præsenteres på dansk eller engelsk og et andet sprog, skal virksomheden anvende REGNSKAB SPECIAL ved indberetning af årsrapporten.

§15 Ved indberetning af årsrapport skal en virksomhed omfattet af regnskabsklasse C anvende REGNSKAB SPECIAL. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anvende REGNSKAB BASIS, hvis REGNSKAB BASIS indeholder de elementer for regnskabsklasse C, som den pågældende virksomhed har behov for ved indberetning af årsrapporten.

§16 Ved indberetning af årsrapport skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse D anvende REGNSKAB SPECIAL, uanset om årsregnskabet og/eller koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler eller efter IFRS.

§17 Ved indberetning af årsrapport i REGNSKAB BASIS konverteres de indtastede oplysninger til et instansdokument (en XBRL-fil), hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og til en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 2 Ved indberetning af årsrapport i REGNSKAB SPECIAL skal virksomheden, jf. dog stk. 3, anvende XBRL-format specifikation 2.1 i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk. Indberetning af årsrapport i REGNSKAB SPECIAL består af

 • 1) en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og

 • 2) en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 3 Ved indberetning af årsrapport i REGNSKAB SPECIAL kan virksomheden i stedet anvende IXBRL-format, der består af én fil, som REGNSKAB SPECIAL omdanner til en XBRL-fil og en PDF-fil, der indberettes sammen med IXBRL-filen.

Stk. 4 I pdf-filen kan årsrapporten inden for rammerne af årsregnskabsloven præsenteres med andre, mere specifikke benævnelser end i XBRL-filen samt med eksempelvis logo, billeder og grafer forudsat, at oplysningerne i pdf-filen svarer til de data, der indberettes i XBRL-filen, jf. dog stk. 5 og § 20, stk. 1. Dette gælder tilsvarende, hvis årsrapporten indberettes i IXBRL-format.

Stk. 5 Præsenteres en årsrapport i pdf-filen på dansk og et andet sprog, vil det for årsrapporter, som indberettes senest den 31. december 2017, være tilstrækkeligt, at oplysningerne i XBRL-filen gives på dansk.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen offentliggør pdf-filen, jf. stk. 1 og stk. 2, nr. 2, med henblik på at give regnskabsbrugere adgang til at læse årsrapporten. Endvidere anvendes pdf-filen ved en eventuel undersøgelse af årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 159 eller § 159 a, ligesom XBRL-filen og anden relevant information kan inddrages i undersøgelsen.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen offentliggør XBRL-filen og eventuelle andre sammenlignelige dataformater, som Erhvervsstyrelsen danner på baggrund af XBRL-filen, jf. stk. 1 og stk. 2, nr. 1, med henblik på at give regnskabsbrugere adgang til strukturerede regnskabsdata via hjemmesiden data.virk.dk.

§18 Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, skal ved indberetning af årsrapporten henvise til eller vedhæfte det pågældende koncernregnskab i en pdf-fil i overensstemmelse med, hvad der fremgår af REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som udarbejder årsregnskab efter IFRS, og som anvender muligheden efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at undlade at udarbejde koncernregnskab. Disse virksomheder skal dog anvende REGNSKAB SPECIAL til indberetning af deres årsrapport, jf. § 14, stk. 3.

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på dattervirksomheder, der anvender årsregnskabslovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder, der i henhold til lovens § 7 er mellemstore virksomheder, kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b. § 78 a kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere. Det første år, de i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte erklæringer afgives, skal årsrapporten være bilagt disse som pdf-filer.

§19 Forenklet digital indberetning i REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL af årsrapporter udarbejdet efter årsregnskabsloven
I en overgangsperiode vil indberetning i REGNSKAB BASIS være tilrettelagt således, at visse oplysninger inddateres samlet (»clob-opmærkning«). Det drejer sig om oplysninger på følgende områder:

 • 1) Ledelsespåtegning, jf. stk. 2.

 • 2) En eventuel ledelsesberetning, jf. stk. 3-5.

 • 3) Noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. stk. 6.

Stk. 2 Der kan foretages clob-opmærkning af ledelsespåtegningens tekstafsnit. Der skal gives særskilt oplysning om følgende:

 • 1) De ansvarlige ledelsesmedlemmers underskrifter, herunder om eventuel uenighed, jf. årsregnskabslovens §§ 9 og 10.

 • 2) Oplysning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a, uanset om oplysningen gives i forbindelse med ledelsespåtegningen eller ledelsesberetningen.

Stk. 3 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for samfundsansvar, skal redegørelsen som minimum inddateres i en særskilt clob-opmærkning. Indeholder ledelsesberetningen henvisning til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, skal oplysning herom inddateres i en særskilt clob med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

Stk. 4 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedsledelse, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for god fondsledelse, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for fondens uddelingspolitik, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 8 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en beretning om betaling til myndigheder, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan beretning er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 8 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 9 Clob-opmærkning af noteoplysninger skal foretages på noteniveau. Der skal dog foretages særskilt opmærkning af følgende oplysninger:

 • 1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.

 • 2) Om der er foretaget tilvalg af elementer fra regnskabsklasse C eller D.

 • 3) Om der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis.

 • 4) Om pengestrømsopgørelse er undladt.

 • 5) Oplysning om antal medarbejdere, hvis noterne indeholder oplysninger om antal medarbejdere.

 • 6) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud, hvis oplysningerne herom er givet i noterne.

Stk. 10 I REGNSKAB SPECIAL vil virksomhederne i en overgangsperiode også kunne anvende »clob-opmærkning«, jf. stk. 1-6, hvis de ønsker det.

§20 Forenklet digital indberetning af regnskaber udarbejdet efter IFRS
I en overgangsperiode kan virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, vælge i XBRL-filen kun at inddatere visse oplysninger, jf. dog stk. 3. XBRL-filen skal som minimum indeholde følgende:

 • 1) En eventuel erklæring fra revisor.

 • 2) Totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse.

 • 3) Balance.

 • 4) Pengestrømsopgørelse.

 • 5) En eventuel redegørelse for samfundsansvar eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

 • 6) En eventuel redegørelse for virksomhedsledelse eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

 • 7) En eventuel redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

 • 8) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for god fondsledelse eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

 • 9) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for fondens uddelingspolitik eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

 • 10) En eventuel beretning om betaling til myndigheder eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan beretning eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme til beretningen.

Stk. 2 Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i XBRL-filen, kan virksomheden vælge at benytte sig af clob-opmærkning på visse områder, jf. § 19.

Stk. 3 Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af pdf-filen, uanset om XBRL-filen indeholder den fuldstændige årsrapport eller blot de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.

§21 I en overgangsperiode er virksomheder, som udarbejder koncernregnskab efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven, fritaget for at indberette modervirksomhedens årsregnskab i XBRL. Virksomheden skal alene indberette koncernregnskabet i XBRL, idet XBRL-filen som minimum skal indeholde oplysningerne i henhold til § 20, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal modervirksomhedens årsrapport fremgå i sin helhed af pdf-filen, som både skal indeholde modervirksomhedens årsregnskab m.v. og koncernregnskabet.

§22 Behov for atypiske regnskabsposter i REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL i regnskaber udarbejdet efter årsregnskabsloven
Er en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven, og indeholder den en specifik regnskabspost, som ikke findes i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, skal virksomheden indberette regnskabsposten i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL under en regnskabspost med en bredere benævnelse, som dækker den pågældende regnskabspost, og foretage specifikationen i noterne.

Stk. 2 Indeholder REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som efter årsregnskabslovens § 23, stk. 4, gør det påkrævet at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL for det pågældende regnskabsår. Ansøgningen skal indgives via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapport i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, som kan tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk.

Stk. 3 Finder Erhvervsstyrelsen, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. stk. 2, skal årsrapporten indberettes til Erhvervsstyrelsen i en pdf-fil efter styrelsens nærmere bestemmelse.

§23 Behov for atypiske regnskabsposter i REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL i regnskaber udarbejdet efter IFRS
Er en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab udarbejdet efter IFRS, og indeholder årsregnskabet og/eller koncernregnskabet en specifik regnskabspost, som ikke findes i REGNSKAB SPECIAL, finder § 22, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Indeholder REGNSKAB SPECIAL ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som gør det påkrævet efter IFRS at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, skal virksomheden tilføje regnskabsposten som en udvidelse til taksonomien. Erhvervsstyrelsen kan dog efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten i REGNSKAB SPECIAL for det pågældende regnskabsår, hvis virksomhedens behov for udvidelse af taksonomien vil være forbundet med tekniske vanskeligheder af en sådan art, at dette vil være meget byrdefuldt for virksomheden. § 22, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§24 Indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark
Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som har pligt til at indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens § 143, skal indberette årsrapporten i en pdf-fil via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark, som kan tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk.

§25 Frist for indberetning
Virksomhedens godkendte årsrapport skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1.

Stk. 2 Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

Stk. 3 Modtages årsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den foreskrevne måde, finder § 10, stk. 2 og 3, og årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, anvendelse.

§26 Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger
Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger, jf. §§ 13, 18, § 22, stk. 3, § 24 og § 29, stk. 2, kan føre til fristforlængelse, jf. stk. 3, hvis

 • 1) virksomheden har modtaget påkrav om indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens § 150, stk. 2, og

 • 2) virksomheden har været forhindret i at indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfristens udløb på grund af længerevarende IT-problemer i den digitale indberetningsløsning, jf. stk. 2.

Stk. 2 Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, nr. 2, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., som indebærer, at den pågældende indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger af indberetningsløsningerne med henblik på opdatering af løsningerne, som har været annonceret forinden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk eller på hjemmesiden indberet.virk.dk.

Stk. 3 Er betingelserne i stk. 1 opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage efter, at løsningen fungerer igen.

Stk. 4 IT-problemer hos virksomheden eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlængelse af påkravsfristen.

§27 Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen
På forsiden af årsrapporten i pdf-filen skal følgende oplysninger tydeligt fremgå:

 • 1) Dokumentets betegnelse, »Årsrapport«.

 • 2) Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse.

 • 3) Regnskabsperiode.

 • 4) Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan.

 • 5) Datoen for godkendelse af årsrapporten.

§28 Underskriftskrav m.v.
Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lovgivningen i en udenlandsk stat, hvis den virksomhed, som har udarbejdet årsrapporten, har hjemsted i en udenlandsk stat.

Stk. 2 Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten.

Stk. 3 Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har godkendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom.

Stk. 4 Har en revisor afgivet en erklæring til årsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede årsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer og revisors MNE-nummer skal anføres.

Stk. 5 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af årsrapporten i læsbar skrift, som er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og en eventuel revisor, jf. stk. 3 og 4, og som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge årsrapporten efter årsregnskabslovens kapitel 2. For regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere, kan ledelsespåtegning dog undlades, hvis virksomheden opfylder betingelserne herfor i årsregnskabslovens § 9 a.

Stk. 6 Uanset stk. 3-5 stilles der ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberettede årsrapport.

Stk. 7 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor som foreskrevet i stk. 3 og 4, og at det er den endelige, godkendte version af årsrapporten, som er indberettet til styrelsen, jf. § 2, stk. 3.

Kapitel 4

Indberetning af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport

§29 Virksomheder, som anvender undtagelserne i årsregnskabslovens §§ 4-6 eller 144, skal indberette undtagelseserklæring m.v. til Erhvervsstyrelsen for hvert regnskabsår i overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 145 og 146. Undtagelseserklæringen skal være bilagt de dokumenter, som fremgår af årsregnskabslovens § 146.

Stk. 2 Undtagelseserklæringen med bilag skal indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer, som kan tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk.

Stk. 3 Undtagelseserklæringen med bilag skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er afgørende for, om fristen er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis undtagelseserklæringen med bilag modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

Stk. 4 Er undtagelseserklæring med bilag ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Nedbrud i selvbetjeningsløsningen, jf. stk. 2, kan i visse tilfælde føre til fristforlængelse, jf. § 26.

Stk. 6 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at undtagelseserklæringen er godkendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 7 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen, som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt. Der stilles ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberettede undtagelseserklæring.

Kapitel 5

Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber

§30 Statslige aktieselskaber skal indberette halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter udarbejdelsen af halvårsrapporten. Halvårsrapporten skal senest være modtaget i styrelsen 3 måneder efter udløbet af den pågældende halvårsperiode. Halvårsrapporten skal indberettes i REGNSKAB SPECIAL, der skal tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk. Bekendtgørelsens bestemmelser om digital indberetning af årsrapport finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Modtages halvårsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand, jf. stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen pålægge medlemmerne af selskabets ledelse daglige eller ugentlige bøder, jf. årsregnskabslovens § 162, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Dokumentet skal være betegnet »halvårsrapport« på forsiden. Selskabets fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse samt den periode, halvårsrapporten vedrører, skal ligeledes fremgå af forsiden.

Stk. 4 Har en statsautoriseret revisor revideret halvårsrapporten eller foretaget en gennemgang (review) af denne, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede halvårsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor.

Stk. 5 Uanset stk. 4 stilles der ikke krav om gengivelse af underskrifter i den digitalt indberettede halvårsrapport.

Stk. 6 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at halvårsrapporten er godkendt af selskabets ansvarlige ledelsesorganer, jf. § 2, stk. 3, og at halvårsrapporten er underskrevet af en eventuel revisor som foreskrevet i stk. 4.

Stk. 7 Selskabet skal opbevare et eksemplar af halvårsrapporten, der er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge selskabets årsrapport i henhold til årsregnskabslovens kapitel 2, samt revisor, hvis halvårsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. De pågældendes navne og funktioner skal tydeligt fremgå af halvårsrapporten.

Kapitel 6

Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder

§31 Børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som udarbejder delårsrapport, jf. § 1 i bekendtgørelsen om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen), skal indberette delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Udarbejder en virksomhed, som er omfattet af stk. 1, frivilligt en delårsrapport for en periode, som er forskellig fra 6 måneder, og som ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, skal den pågældende delårsrapport indberettes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 12 i Delårsrapportbekendtgørelsen.

Stk. 3 § 30 finder tilsvarende anvendelse på delårsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til stk. 1 eller 2, med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 7

Klageadgang, straf og ikrafttræden m.v.

§32 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsens anmodning om oplysninger og afslag på anmodning om forlængelse af frister kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. årsregnskabslovens § 163, stk. 2.

§33 Straf
Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage digital indberetning af årsrapport, jf. § 13, med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§34 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 28, stk. 4, 3. pkt., træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1032 af 2. september 2015 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed ophæves.

§35 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsdokumenter, der indberettes den 15. september 2015 eller senere, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 §§ 19 og 20 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Indtil da finder §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed anvendelse.

Stk. 3 Indtil den 1. januar 2016 er det frivilligt at anvende følgende digitale selvbetjeningsløsninger m.v.:

 • 1) Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapport i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, jf. § 22, stk. 2, eller § 23, stk. 2.

 • 2) Indberetning i pdf-fil af en årsrapport, som er blevet fritaget for indberetning i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, jf. § 22, stk. 3, eller § 23, stk. 2.

 • 3) Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark, jf. § 24.

 • 4) Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for indberetning af undtagelseserklæringer, jf. § 29, stk. 2.

Stk. 4 Indtil den 1. januar 2016 er det frivilligt for virksomheder, som er omfattet af § 18, at indberette årsrapporten med de pågældende bilag digitalt.

Stk. 5 Virksomheder, som anvender stk. 2 eller 3, skal i overgangsperioden indsende de pågældende ansøgninger eller indberetninger og bilag på papir til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

profile photo
Profilside