Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Regnskab og revision
§ 26

Årsrapporten for den regionale TV 2-virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og direktionen. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabslovens principper.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheders regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes på grundlag af en kontoplan, der opstilles af de regionale TV 2-virksomheder i fællesskab. Regnskabet skal indeholde oplysning om udgifter til honorering af bestyrelse og direktion (fordelt på de enkelte direktionsmedlemmer).

Stk. 3 Årsrapporten skal indeholde særskilte regnskaber for henholdsvis de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og de regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed, jf. kulturministerens nærmere fastsatte regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem de to former for virksomhed.

Stk. 4 Årsrapportens ledelsesberetning skal herudover indeholde relevante oplysninger om virksomhedens aktiviteter i regnskabsåret, herunder som minimum opfølgning på de i § 25, stk. 2, oplistede budgetforudsætninger m.v. samt oplysning om seningen af den regionale TV 2-virksomheds udsendelser, produktion til nettet og borgernes brug heraf. Ledelsesberetningen udformes efter en skabelon, som fastlægges af de regionale TV 2-virksomheder i fællesskab.