Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Budget
§ 25

Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt budgettet for virksomheden for det kommende år. Budgettet skal udformes efter samme principper som årsrapporten, jf. § 26.

Stk. 2 Budgettet skal ledsages af oplysning om de væsentligste budgetforudsætninger m.v., herunder:

  • 1) Den planlagte udsendelsesvirksomhed (timer), fordelt på førstegangsudsendelser og genudsendelser. Det skal fremgå, i hvilket omfang udsendelserne stilles til rådighed for seerne på tv-kanaler og andre platforme, jf. bl.a. bilag til den til enhver tid gældende public service-kontrakt mellem den regionale TV 2-virksomhed og kulturministeren. Det skal desuden fremgå, hvordan førstegangsudsendelser fordeler sig på nyheds- og aktualitetsudsendelser og øvrige udsendelser.

  • 2) Den planlagte egenproduktion af udsendelser (timer) fordelt på nyheds- og aktualitetsudsendelser og øvrige udsendelser.

  • 3) Den planlagte produktion til internettet (artikler, videoklip, produktion til sociale medier m.v.).

  • 4) En tabel over budgetterede omkostninger og indtægter fordelt på public service-virksomhed og eventuel anden virksomhed, jf. § 11, samt de af kulturministerens nærmere fastsatte regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem de to former for virksomhed, såfremt den budgetterede omsætning overstiger 3 mio. kr.

  • 5) En tabel over budgetterede omkostninger og indtægter ved public service-virksomheden, fordelt på formål m.v. Tabellen skal opstilles, svarende til den tilsvarende tabel i den til enhver tid gældende kontrakt mellem den regionale TV 2-virksomhed og kulturministeren. Der skal redegøres for eventuelle afvigelser mellem budget og kontrakt.

  • 6) En beskrivelse af de af den regionale TV 2-virksomhed opstillede strategiske mål for virksomheden i budgetåret, samt væsentlige planlagte initiativer, herunder investeringer.

Stk. 3 Budgettet sendes inden budgetårets start til kulturministeren og Folketinget til orientering.