Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Kapitel 3 De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed
§ 11

De regionale TV 2-virksomheder kan ikke udøve anden programvirksomhed.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af ledig kapacitet inden for teknisk udstyr, personale, lokaler og lignende.

Stk. 3 De regionale TV 2-virksomheder kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber med henblik på i samarbejde med andre virksomheder, der er uafhængige af de regionale TV 2-virksomheder, at udøve internetbaseret informationsvirksomhed om det enkelte regionale område. En regional TV 2-virksomhed må ikke ved sin deltagelse i sådanne selskaber opnå bestemmende indflydelse, jf. selskabslovens § 7.

Stk. 4 De regionale TV 2-virksomheder kan uanset stk. 1 udøve anden virksomhed, herunder i selskabsform, med henblik på udnyttelse af tilladelse udstedt i medfør af § 3, stk. 4 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.

Stk. 5 Ved ”finansiel deltagelse”, jf. stk. 3, forstås det direkte kapitalindskud, som den enkelte regionale TV 2-virksomhed har indskudt i selskabet. Den regionale TV 2-virksomhed kan ikke anvende licensmidler eller tilskud fra staten, yde lån eller stille garanti for lån fra andre långivere til deltagelse i sådanne selskaber.

Stk. 6 Ved ”ledelsesmæssig deltagelse”, jf. stk. 3, forstås, at den enkelte regionale TV 2-virksomhed har repræsentation i selskabets ledelsesorgan (bestyrelse).

Stk. 7 Den enkelte regionale TV 2-virksomheds samlede økonomiske risiko i forbindelse med den i stk. 3 nævnte selskabsdeltagelse skal begrænses gennem bestyrelsens fastlæggelse af de økonomiske rammer for den regionale virksomheds deltagelse.

Stk. 8 De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed, jf. stk. 1-6, skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren fastsætter regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem denne virksomhed og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed.