Radio- og fjernsynsloven § 3

Denne konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.

Lov nr. 1052 af 17. december 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1548 af 18. december 2018, lov nr. 2212 af 29. december 2020 og lov nr. 1595 af 28. december 2022

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendemuligheder
§ 3

Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendenet kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2 Tilladelse meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud.

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2, herunder om vilkår for tilladelser m.v. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af distributionstilladelser efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for virksomheden m.v.

Stk. 4 Tilladelse kan dog efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles DR, en regional TV 2-virksomhed, flere regionale TV 2-virksomheder i forening eller TV 2/DANMARK A/S. Tilsvarende kan tilladelse meddeles et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller flere af foretagenderne i forening.

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed.

Stk. 6 Uanset stk. 1-3 kan kulturministeren som led i håndteringen af situationen som følge af covid-19 bestemme, at tilladelse til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet, der er udstedt i henhold til stk. 1 og 2 og regler udstedt i medfør af stk. 3, i særlige tilfælde kan forlænges uden forudgående udbud. Forlængelsen kan kun vare frem til den 30. juni 2020.