Bekendtgørelse om udmøntning af kompensationsordning for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19 § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 216 af 12. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 551 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 1222 af 08. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 19 af 07. januar 2023

§ 8

Ved gennemgang eller revision efter § 7, stk. 2 og 3 skal det efterprøves, om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsen retningslinjer, herunder om regnskabet er i overensstemmelse med regler i bekendtgørelsen.

Stk. 2 Revision af kompensationsopgørelsen efter § 7, stk. 3 skal foretages i overensstemmelse med de internationale standarder om revision (ISA) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren skal til brug for gennemgang eller revision, efter stk. 1, afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give den regnskabskyndige person eller revisoren adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 4 For kompensationsmodtagere, der har modtaget 100.000 kr. eller derunder, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en stikprøvekontrol af dokumentationen, jf. § 7, stk. 1.