Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Kapitel 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1261 af 30. oktober 2023

Kapitel 4 Beregning af fradrag m.v.
§ 27

Fradrag sker for det antal løntimer, som medlemmet har fået indberettet i indkomstregisteret for måneden, jf. dog § 28. Fradrag for ulønnet arbejde eller udenlandsk arbejde sker for det faktiske antal timer, som medlemmet har arbejdet i måneden.

Stk. 2 Udbetaling af løntimer, der kan henføres til andre perioder med arbejde, er ikke omfattet af stk. 1.

§ 28

Fradrag sker for et beregnet timetal, hvis et medlems arbejdstid er ukontrollabel efter bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 2 Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indkomst fra arbejde med den til enhver tid gældende omregningssats, jf. § 52 i loven. Dokumenterede nødvendige udgifter, der efter skattereglerne kan fratrækkes indkomsten før beregning af skat, trækkes fra.

Stk. 3 Hvis lønnen ikke er kendt på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres, sker der et foreløbigt fradrag i dagpengene. Det sker på grundlag af det antal timer, som medlemmet har oplyst er brugt til arbejdet. Når lønnen kendes, skal der ske omregning efter stk. 2.

Stk. 4 Hvis arbejdet ikke har medført indtægter, sker fradraget på grundlag af det antal timer, som medlemmet har oplyst er brugt til arbejdet. For et medlem, der er forsikret på fuld tid, kan fradrag for hver arbejdsdag højst udgøre 7,4 timer. For et medlem forsikret på deltid kan fradraget for hver arbejdsdag højst udgøre 6 timer.

§ 29

Fradrag sker for et beregnet timetal for indtægter efter §§ 20-23.

Stk. 2 Timetallet beregnes efter § 28, stk. 2.

Stk. 3 Ved beregning af fradrag for indtægter efter § 21, stk. 2, omregnes den udenlandske pensionsudbetaling med den officielle valutakurs den første hverdag i udbetalingsperioden.

§ 30

Fradrag for selvstændig virksomhed sker for de faktiske timer, som medlemmet har brugt på alt arbejde, der vedrører driften af virksomheden, herunder administration og transport.

Stk. 2 Medlemmet skal oplyse om de faktiske timer, når medlemmet sender månedsoplysningerne.

Stk. 3 Hvis vederlaget for et enkeltstående tilfælde af selvstændig virksomhed ydes pr. time eller på grundlag af et beregnet timeforbrug, kan dette timeforbrug lægges til grund. Timeforbruget må dog ikke stå i åbenbar modstrid med arbejdsopgavens art og omfang.

Stk. 4 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige, konkrete tilfælde, hvor der er sket fejludbetaling, fastsætte timetallet efter skøn. Det gælder, når det oplyste timetal må anses for åbenbart usandsynligt, og medlemmet ikke efterfølgende har oplyst det faktisk anvendte timetal.

§ 31

Fradrag for afvikling af en virksomhed, der er ophørt på tro og love efter § 20 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, sker for de faktiske timer, som medlemmet har brugt på alt arbejde med afviklingen.

Stk. 2 Fradrag for fritidsbeskæftigelse, jf. bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, sker for de faktiske timer, som medlemmet har brugt på beskæftigelsen.

Stk. 3 Medlemmet skal oplyse om de faktiske timer, jf. stk. 1 og 2, når medlemmet sender månedsoplysningerne.

§ 32

Løn eller elevgodtgørelse, som er knyttet til deltagelse i et tilbud om uddannelse efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fradrages krone-for-krone i dagpengene. Indtægten nedsættes forinden med arbejdsmarkedsbidraget.