14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skelforretninger § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om skelforretninger og bygger på bekendtgørelse nr. 385 af 09. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Geodatastyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at en parts omkostninger ved en skelforretning helt eller delvis skal betales af staten, såfremt

  • 1) det skønnes rimeligt at afholde skelforretningen, eller ansøgeren er blevet påført sagen uden rimelig grund, og

  • 2) ansøgeren ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale omkostningerne.

•••

Stk. 2 Ansøgningen indgives til Geodatastyrelsen. Ansøgningen indgives senest 8 uger efter, at hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen blev meddelt den pågældende. Er retssag om skellets beliggenhed anlagt og påstand nedlagt om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen, skal ansøgningen dog indgives senest 8 uger efter rettens afgørelse.

•••

Stk. 3 Ved afgørelsen af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, følges de regler, der er fastsat i retsplejelovens § 325, § 326 og § 328, stk. 1-4, med de fornødne tilpasninger.

•••

Stk. 4 Det er en betingelse for, at staten betaler den del af en parts omkostninger ved en skelforretning, som overstiger halvdelen af de samlede omkostninger ved skelforretningen, at hegnsynet eller retten har truffet afgørelse efter § 10 om fordeling af sagens omkostninger.

•••

Stk. 5 Geodatastyrelsens afgørelse kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren. Klagefristen er 8 uger fra den dag, da Geodatastyrelsens afgørelse blev meddelt klageren.

•••
profile photo
Profilside